Ταυτότητα του Τμήματος

 

Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) ανήκει στη Σχολή Μηχανικών και ιδρύθηκε το 2018 με τον Νόμο 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

Το Τμήμα έχει ως βασική αποστολή τη παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών και τη διεξαγωγή έρευνας στη Θαλάσσια Τεχνολογία και ειδικότερα στη σύγχρονη Ναυπηγική επιστήμη, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων σχεδίασης, μελέτης και κατασκευής πλοίων, θαλάσσιων κατασκευών και των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων αυτών.

Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σοβαρό και αξιόπιστο ακαδημαϊκό βραχίονα στο χώρο της ναυτιλίας τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Να σημειωθεί ότι η ναυτιλία στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους δύο πυλώνες της εθνικής οικονομίας και από τους λίγους τομείς που η Ελλάδα είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμια βάση.

 

Η διαδικασία κρίσης για την αντιστοίχιση του Τμήματος με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής βρίσκεται σε εξέλιξη με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο (άρθρο 66 του Ν.4610 – ΦΕΚ 70/Α/07.05.2019).