Καθηγητής – Σύμβουλος ΦμεΑ

Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου ορίζουν Καθηγητές – Συμβούλους ΦμεΑ και οι υπηρεσίες του Ιδρύματος σε συνεργασία με τους Καθηγητές-Συμβούλους αναλαμβάνουν δράσεις για:

  • Διαρκή καταγραφή φοιτητών ομάδας-στόχου (ΦμεΑ, φοιτητές ΕΚΟ) και ειδικών αναγκών τους.
  • Εκτίμηση ατομικής λειτουργικότητας/εμποδίων στις σπουδές – Προσδιορισμός και προσαρμογή υποστηρικτικών τεχνολογιών.
  • Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη.
  • Προσβάσιμο ψηφιακό μαθησιακό υλικό – Προσβάσιμος ιδρυματικός ιστότοπος.
  • Εθελοντισμό – Εκπαίδευση – Ευαισθητοποίηση.
  • Προσβασιμότητα χώρων.
  • Οικονομική ενίσχυση αδυνάτων φοιτητών για την καταπολέμηση της εγκατάλειψης σπουδών.
  • Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού.

 

Καθηγητής – Σύμβουλος ΦμεΑ

Κ. Πολίτης, Καθηγητής

Τηλ.: +30-210-5385310 (Εσωτ: 5310)

+30-210-5385339 (Εσωτ: 5339)

cpolitis@uniwa.gr