Έναρξη διδασκαλίας μαθημάτων επιλογής 7ου εξαμήνου

Έναρξη διδασκαλίας μαθημάτων επιλογής 7ου εξαμήνου

Έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων Επιλογής:

  • Διοίκηση και Λειτουργία Λιμένων
  • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών η έναρξη διδασκαλίας των ανωτέρω μαθημάτων επιλογής του 7ου εξαμήνου ως εξής:

Διοίκηση και Λειτουργία Λιμένων

Έναρξη διδασκαλίας: Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020, ώρα 16:00-19:00

Διδάσκων: Ευάγγελος Τσιούμας (evangelos.tsioumas@gmail.com)

Σύνδεσμος μαθήματος στο MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWMzNjg4MGQtNTcyMy00MThjLThmZmItMWIwNWYwNjNlMDA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2233250068-390c-4f96-8a8f-f02e6896121a%22%2c%22Oid%22%3a%22ef21cbde-b911-432e-bb12-793655182f87%22%7d

Το μάθημα δεν διαθέτει ακόμη χώρο στο e-class αλλά οι διαλέξεις μέσω MS Teams θα γίνονται κανονικά κάθε Δευτέρα.

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα

Έναρξη διδασκαλίας: Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020, ώρα 11:00-14:00

Διδάσκουσα: Ανδριάνα Δημακοπούλου (andrianadima@gmail.com)

Σύνδεσμος μαθήματος στο MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a60df4562dc8a4745864bcf09eb448b69%40thread.tacv2/1602857794701?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22b46c45cf-2d7b-4a98-a722-39afa8e40e38%22%7d

Υπάρχει ανακοίνωση της διδάσκουσας στο e-class.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θέλουν να παρακολουθήσουν τα ανωτέρω μαθήματα να τα δηλώσουν στη δήλωση μαθημάτων και να συνδεθούν στις ηλεκτρονικές διαλέξεις με χρήση των αντιστοίχων συνδέσμων.