Έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος “Αγγλική Τεχνική Ορολογία”

Έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος “Αγγλική Τεχνική Ορολογία”

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι ξεκινά σήμερα Τετάρτη, 10-3-21, στις 13:00, η διδασκαλία του μαθήματος: “Αγγλική Τεχνική Ορολογία”.

Το link του μαθήματος είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_MjEzOTg3YWQtOGRkOC00NGQwLTg5ZjktMDM0MWRlMThiM2Mw%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2C%22Oid%22%3A%22ed3d5dda-6448-4894-b875-13cc57b30eac%22%7D

Διδάσκουσα του μαθήματος είναι η κα Ευαγγελία Πολυμενάκου.