Αιτήσεις για βελτίωση βαθμολογίας κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου

Αιτήσεις για βελτίωση βαθμολογίας κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ 74278 απόφαση του Πρύτανη του ΠΑΔΑ (άρ 38, παρ. 5) ΦΕΚ 4621/τ. Β΄/21-10-2020 (Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής), «Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του Τμήματος…… οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους, στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ΄εξαίρεση……Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε εως τρία(3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα. Μεταξύ των βαθμών της εξέτασης και της επανεξέτασης που θα λάβει ο φοιτητής, επιλέγεται ο μεγαλύτερος από τους δύο.’»

Σε εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω άρθρου, όσοι φοιτητές  επιθυμούν βελτίωση βαθμολογίας  κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2022-2023, παρακαλούμε όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν ηλεκτρονικά την σχετική αίτηση στο email της Γραμματείας (na@uniwa.gr), αποκλειστικά και μόνο από 29/8/2023 έως και 03/9/2023.

Εκ της Γραμματείας

<Αίτηση Βελτίωσης Βαθμολογίας>