Ανακοίνωση για το μάθημα «Αγγλική Τεχνική Ορολογία»

Ανακοίνωση για το μάθημα «Αγγλική Τεχνική Ορολογία»

Παρακαλώ όσοι/ες επιθυμείτε να παρακολουθείτε το μάθημα Β’ Εξαμήνου Αγγλική Τεχνική Ορολογία να εγγραφείτε στο νέο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA258/

Από εδώ και πέρα όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα θα αναρτώνται στο eclass.

Ο σύνδεσμος MS Teams για το μάθημα της Τετάρτης 17/3 θα είναι ο ίδιος με την προηγούμενη εβδομάδα:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_MjEzOTg3YWQtOGRkOC00NGQwLTg5ZjktMDM0MWRlMThiM2Mw%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2C%22Oid%22%3A%22ed3d5dda-6448-4894-b875-13cc57b30eac%22%7D

Η διδάσκουσα,

Εύα Πολυμενάκου