Ανακοίνωση για φοιτητές που δεν μπορούν να συνδεθούν στις ομάδες MSTeams του μαθήματος «Μηχανολογικό Σχέδιο & Εισαγωγή στο MCAD»

Ανακοίνωση για φοιτητές που δεν μπορούν να συνδεθούν στις ομάδες MSTeams του μαθήματος «Μηχανολογικό Σχέδιο & Εισαγωγή στο MCAD»

Οι φοιτητές που δεν έχουν ακόμα αποκτήσει κωδικούς του Ιδρύματος (email και password) και δεν μπορούν να συνδεθούν με τα προσωπικά τους email στo link της θεωρίας του μαθήματος μπορούν να παρακολουθούν τις διαλέξεις της θεωρίας ως guest χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο MS Teams.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a97c29520d15a4ef1ac1e300b47efb0e6%40thread.tacv2/1601743045731?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%223105cad4-c303-4bd8-b3fd-f6d242731264%22%7d

Για να συνδεθούν σε εργαστηριακή ομάδα θα πρέπει αρχικά να στείλουν email στη καθηγήτρια του μαθήματος Σ. Δημητρέλλου (sdimitre@uniwa.gr) ώστε να προστεθούν σε μια εργαστηριακή ομάδα και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο MS Teams, ανάλογα με την εργαστηριακή ομάδα, για να συνδεθούν ως guest.

ΟΜΑΔΑ Α

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3b6ccb783c134ab88901884d5ef15e7c%40thread.tacv2/1602667347199?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%223105cad4-c303-4bd8-b3fd-f6d242731264%22%7d

ΟΜΑΔΑ Β

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aadee49b196164a3aa10da8f797d26a1b%40thread.tacv2/1602667397995?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%223105cad4-c303-4bd8-b3fd-f6d242731264%22%7d

ΟΜΑΔΑ Γ

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a471741c583e848abbf2ecac416191745%40thread.tacv2/1602667452277?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%223105cad4-c303-4bd8-b3fd-f6d242731264%22%7d

ΟΜΑΔΑ Δ

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9343a6fa91a7491c8722ba7de4830e63%40thread.tacv2/1602667578477?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%223105cad4-c303-4bd8-b3fd-f6d242731264%22%7d

ΟΜΑΔΑ Ε

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9de9ca36b5174805b8be77d4984fd93b%40thread.tacv2/1602667689979?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%223105cad4-c303-4bd8-b3fd-f6d242731264%22%7d