Δήλωση για ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.

Δήλωση για ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.

Σύμφωνα με τον Ν.4653/2020 (άρθρο 51), δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που κατά την έναρξη του ακ. έτους 2018-2019 δεν είχαν υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών (ν+2), να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση προς τη Γραμματεία του Τμήματος την επιθυμία τους να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης είναι η 24η Φεβρουαρίου 2020.

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης
Νόμος Ν.4653/2020