Ενημερωτικό Σημείωμα για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές

Ενημερωτικό Σημείωμα για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές

Όλοι οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές οι οποίοι έχουν λάβει τους κωδικούς πρόσβασης μέσω SMS ή μέσω email, έχουν πρόσβαση στις κάτωθι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μας:

 • στην πλατφόρμα preregister.uniwa.gr, όπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών:
   1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,
   2. εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
   3. μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας,
   4. Πιστοποιητικό γέννησης (μόνον για άρρενες για την έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής χρήσης)
 • στις πλατφόρμες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης eclass και  moodle
 • στον Ιδρυματικό λογαριασμό email που τους παρέχεται και
 • στην πλατφόρμα MSTEAMS μέσω της οποίας πραγματοποιείται η εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση

 

Εφόσον ολοκληρωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής ο έλεγχος των δικαιολογητικών – τα οποία είτε έχουν υποβληθεί στο preregister.uniwa.gr είτε έχουν αποσταλεί ταχυδρομικά – οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές αποκτούν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος όπως για παράδειγμα η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, το πληροφοριακό σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ κ.λ.π.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ