Υποβολή αιτήσεων για βελτίωση βαθμολογίας κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου

Υποβολή αιτήσεων για βελτίωση βαθμολογίας κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ 74278 απόφαση του Πρύτανη του ΠΑΔΑ (άρ 38, παρ. 5) ΦΕΚ 4621/τ. Β΄/21-10-2020 (Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής),
«Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του Τμήματος…… οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους, στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ΄εξαίρεση……Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία(3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα. Μεταξύ των βαθμών της εξέτασης και της επανεξέτασης που θα λάβει ο φοιτητής, επιλέγεται ο μεγαλύτερος από τους δύο.»

Σε εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω άρθρου όσοι φοιτητές  επιθυμούν βελτίωση βαθμολογίας  κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, παρακαλούμε να συμπληρώσουν την Γενική Αίτηση Φοιτητή και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας (na@uniwa.gr) αποκλειστικά και μόνο από 25/08/2021 έως και 31/08/2021.

Εκ της Γραμματείας