Υποβολή αιτήσεων για εξέταση διπλωματικών – πτυχιακών εργασιών

Υποβολή αιτήσεων για εξέταση διπλωματικών – πτυχιακών εργασιών

Όσοι εκ των φοιτητών επιθυμούν να εξεταστούν στην διπλωματική – πτυχιακή τους εργασία υποχρεούνται να υποβάλουν στην γραμματεία του τμήματος το αργότερο έως τις 9/7/2021 αίτηση με την σύμφωνη γνώμη του Εισηγητή, τον τίτλο της πτυχιακής και δύο (1) CD (υπογεγραμμένα από τον Εισηγητή) αν η διπλωματική –  πτυχιακή έχει συγγραφεί από 1 φοιτητή και  τρία (3) CD αν έχει συγγραφεί από 2 φοιτητές. Καμία εργασία δεν θα γίνεται δεκτή για παρουσίαση αν δεν έχει προηγηθεί η αίτηση στην γραμματεία μέχρι το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας.

Εκ της Γραμματείας