Υποβολή αιτήσεων για εξέταση πτυχιακών εργασιών

Υποβολή αιτήσεων για εξέταση πτυχιακών εργασιών

Όσοι εκ των φοιτητών επιθυμούν να εξεταστούν στην πτυχιακή τους εργασία υποχρεούνται να υποβάλουν στην γραμματεία του τμήματος το αργότερο έως τις 13/9/2019 και ώρα 13.00 αίτηση με την σύμφωνη γνώμη του Εισηγητή , τον τίτλο της πτυχιακής και δύο (2) CD (υπογεγραμμένα από τον Εισηγητή) αν η πτυχιακή έχει συγγραφεί από 1 φοιτητή και τρία (3) CD αν έχει συγγραφεί από 2 φοιτητές. Καμία εργασία δεν θα γίνεται δεκτή για παρουσίαση αν δεν έχει προηγηθεί η αίτηση στην γραμματεία μέχρι το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας και ώρας.

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ανδριτσάκη Μαρία