Προπτυχιακού προγράμματος

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι ξεκινά σήμερα Τετάρτη, 10-3-21, στις 13:00, η διδασκαλία του μαθήματος: "Αγγλική Τεχνική Ορολογία". Το link του μαθήματος είναι: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_MjEzOTg3YWQtOGRkOC00NGQwLTg5ZjktMDM0MWRlMThiM2Mw%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2C%22Oid%22%3A%22ed3d5dda-6448-4894-b875-13cc57b30eac%22%7D Διδάσκουσα του μαθήματος...

Αγαπητοί φοιτητές, Με την έναρξη του εαρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου σας ευχόμαστε καλή πρόοδο και με την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε για ορισμένα θέματα σχετικά με το...

Όσοι εκ των φοιτητών επιθυμούν να εξεταστούν στην διπλωματική - πτυχιακή τους εργασία υποχρεούνται να υποβάλουν στην γραμματεία του τμήματος το αργότερο έως τις 19/02/2021...

Όσοι εκ των φοιτητών δεν πρόλαβαν να κάνουν αίτηση ανάληψης πτυχιακής – διπλωματικής εργασίας οι ημερομηνίες υποβολής παρατείνονται έως την Παρασκευή 18/12/20. Εκ της γραμματείας...

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 5200/B'/24-11-2020, οι ημερομηνίες διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα ανακοινωθούν όταν το επιτρέψουν τα μέτρα έκτακτης ανάγκης για...