Αντιστοίχιση Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ΠΑΔΑ με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής

 

 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Ναυπηγού Μηχανικού στο ΠΑΔΑ είναι πενταετούς διάρκειας και αντιστοιχεί σε 300 μονάδες ECTS (Integrated Master).

 

Μετά τη θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής (του Άρθρου 66) για την αντιστοίχιση του Τμήματος με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής και αφού δημοσιευθεί η αναμενόμενη σχετική υπουργική απόφαση, οι απόφοιτοι του Τμήματος, θα μπορούν, κατόπιν επιτυχούς εξέτασής τους, να εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), και να λαμβάνουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του Ναυπηγού Μηχανικού, όπως αυτά ορίζονται στο ΠΔ99 (ΦΕΚ 187/5.11.2018).