Έλεγχος Ταλαντώσεων σε Εγκαταστάσεις Πρόωσης Πλοίου

Τίτλος: Έλεγχος Ταλαντώσεων σε Εγκαταστάσεις Πρόωσης Πλοίου
Κωδικός μαθήματος: ΜΠ7
Συντονιστές: Γεώργιος Λιβανός, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μιχάλης Σέρρης, Λέκτορας
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 6

Σκοπός

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η λεπτομερής μελέτη και ανάλυση των φαινομένων ταλαντώσεων που εμφανίζονται στη κατασκευή του πλοίου, οι οποίες διεγείρονται από τις εγκαταστάσεις πρόωσης (Μηχανή, Αξονικό Σύστημα, Έλικα). Με την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αξιολογούν τα επίπεδα ταλαντώσεων που εμφανίζονται στα πλοία, τις μεθόδους μείωσης και την αποτελεσματικότητα τους. Θα αποκτήσουν συστηματική γνώση των μηχανισμών γένεσης και διάδοσης των ταλαντώσεων επί πλοίου και να συστήνουν τρόπους περιορισμού.

 

Περιγραφή

 

Γενική περιγραφή του φαινομένου της ταλάντωσης στο πλοίο και τα επί μέρους συστήματα του, κύριες πηγές διέγερσης ταλαντώσεων στα πλοία, ταλαντώσεις γάστρας πλοίου, ταλαντώσεις υπερκατασκευής, ταλαντώσεις αξονικού συστήματος, ελαστική έδραση μηχανημάτων στο μηχανοστάσιο πλοίου, μετρητικές διατάξεις ταλαντώσεων, αξιολόγηση έντασης και επιπτώσεων.

 

Βιβλιογραφία

 

  1. Lin, Tian Ran (2009) Vibration of ship structures and its control. VDM Publishing House, Germany.