ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η/Υ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η/Υ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOΜΕ1105
  • Εξάμηνο σπουδών: 1ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΓΥ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 4
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA188/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Ν. Σγούρος


Περιεχόμενο Μαθήματος


Βασικά μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος. Υλικό-Λογισμικό. Βασικές αρχές προγραμματισμού Η/Υ. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού. Μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων, βασικές αρχές Υπολογιστικής Σκέψης, εισαγωγή στους αλγορίθμους, διαγράμματα ροής, ψευδοκώδικες. Προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Python. Το διαδικτυακό περιβάλλον Jupyter Lab και η χρήση των Notebooks για την συγγραφή σεναρίων Python. Μεταβλητές και εκφράσεις. Λογικές εκφράσεις. Είσοδος δεδομένων και έξοδος αποτελεσμάτων. Βασικοί τύποι δεδομένων (αριθμητικές και λογικές τιμές, συμβολοσειρές, εγγραφές (records). Πράξεις μεταξύ διαφορετικών τύπων δεδομένων. Δομές ελέγχου ροής, δομές επανάληψης-βρόγχοι, συναρτήσεις. Σύγχρονες δομές δεδομένων. Λίστες (lists), πλειάδες (tuples), σύνολα (sets), ακολουθίες (sequences) και λεξικά (dictionaries). Πίνακες (arrays) με χρήση των βιβλιοθηκών NumPy και Scipy. Τρόποι κατασκευής, πρόσβασης και ανάκτησης, αλγεβρικές πράξεις μεταξύ πινάκων. Μαθηματικές συναρτήσεις, εφαρμογή σε απλά αριθμητικά προβλήματα. Είσοδος και έξοδος δεδομένων σε αρχεία. Έλεγχος λαθών. Σχεδίαση γραφικών παραστάσεων με χρήση της βιβλιοθήκης Matplotlib.


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎