ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOME1114
  • Εξάμηνο σπουδών: 3ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΓΥ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 5
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA184/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Θ. Γεροστάθης , Κ. Πολίτης


Περιεχόμενο Μαθήματος


1) Αριθμητική στον υπολογιστή: Συστήματα αρίθμησης, αριθμοί κινητής υποδιαστολής-αριθμοί μηχανής, επιρροή των σφαλμάτων στρογγύλευσης στους υπολογισμούς, ευστάθεια αλγορίθμων. 2) Αριθμητική λύση μη γραμμικών εξισώσεων: Μέθοδοι διχοτόμησης, Νεύτωνα και τέμνουσας. Επαναληπτικές μέθοδοι. 3) Αριθμητική λύση γραμμικών συστημάτων: Άμεσες μέθοδοι επίλυσης γραμμικών συστημάτων, Απαλοιφή Gauss, ανάλυση LU, ανάλυση Cholesky. Νόρμες διανυσμάτων και πινάκων, δείκτης κατάστασης ενός γραμμικού συστήματος, εισαγωγή στην ευστάθεια γραμμικών συστημάτων. Επαναληπτικές μέθοδοι: Μέθοδοι των Jacobi, Gauss-Seidel και SOR. Σύγκλιση των μεθόδων. 4) Πολυωνυμική παρεμβολή: Σχετικοί ορισμοί και θεωρήματα. Θεώρημα παρεμβολής του Lagrange. Τύπος του Νεύτωνα. Παρεμβολή με splines. 5) Προσέγγιση ολοκληρωμάτων: απλοί και σύνθετοι κανόνες τραπεζίου, Simpson και 3/8 του Simpson. 6) Αριθμητική λύση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων: Σχετικοί ορισμοί και θεωρήματα. Πρόβλημα αρχικών τιμών. Μέθοδος του Euler, μέθοδος Τaylor, και μέθοδοι Runge-Kutta. Αριθμητική λύση συστημάτων Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων.


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎