ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOΜΕ1209
  • Εξάμηνο σπουδών: 2ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΕΥ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 3
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA246/
  • Διδάσκοντες καθηγητές:


Περιεχόμενο Μαθήματος


1) Ship design and construction: Lines plan / dimensions. General arrangement of the ship. Development of ship types (passenger – cargo – special duty vessels – novel crafts). Ship building materials. Welding. 2) Parts of the ship: Shell plating. Decks. Framing. Openings. Bulkheads. Double bottom. Super structures. Docks. 3) Ship Theory: Classification societies. Shipyard layout. Shipyard practice. Prefabrication. Launching. Cavitation. Vibration. Stability. Ballasting. Propellers-propulsion system. Marine engines / steam generating plants.


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎