ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOΜΕ1216
  • Εξάμηνο σπουδών: 3ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΕΥ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 5
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA192/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Θ. Γεροστάθης


Περιεχόμενο Μαθήματος


Ιδιότητες των ρευστών. Υδροστατική – όργανα μέτρησης πίεσης, δυνάμεις επί επιφανειών, άνωση, ευστάθεια επιπλεόντων σωμάτων. Κινηματική και δυναμική των ρευστών - μέθοδος Lagrange και Euler, χρονικές παράγωγοι, περιγραφή του πεδίου ροής, παροχές μάζας και όγκου, τροχιές, ινώδεις φλέβες, ροϊκές γραμμές, είδη ροής – ομοιόμορφη, ανομοιόμορφη, μόνιμη, μη μόνιμη, μονο-, δι- και τρι-διάστατη. Μακροσκοπικές και διαφορικές εξισώσεις συνέχειας, ορμής και ενέργειας. Εξισώσεις Euler, Bernoulli. Δυναμική ροή - εξισώσεις ροϊκών γραμμών, στροβιλότητα, αστρόβιλη ροη, ροϊκή συνάρτηση, εξίσωση Bernoulli για άστρόβιλη ροή, δυναμικό ταχύτητας. Μιγαδικό δυναμικό, θεωρήματα Blasius και Kutta-Joukowski, σύμμορφος μετασχηματισμός. Ροές με δυναμικό σε δύο διαστάσεις - ομοιόμορφη ροή, πηγές και καταβόθρες, κυκλοφορία - ελεύθερες δίνες. Επαλληλία βασικών μορφών ροής - προσομοίωση ροής γύρω από ημιάπειρο σώμα, συζυγία πηγής καταβόθρας, γραμμικό δίπολο, ροή γύρω από κύλινδρο, μέθοδος της εικονικής ροής. Μετασχηματισμός και αεροτομή Joukowski. Φέρουσες επιφάνειες, δυναμική άνωση, αντίσταση. Χρήση λογισμικού επιστημονικών υπολογισμών για την επίλυση προβλημάτων της μηχανικής ρευστών.


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎