ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOΜΕ1217
  • Εξάμηνο σπουδών: 3ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΕΥ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 4
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NAFP111/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Δ. Κουμπογιάννης


Περιεχόμενο Μαθήματος


Ορισμοί. Βασικές έννοιες. Θερμοδυναμικά συστήματα, Θερμοδυναμικές ιδιότητες, Θερμοδυναμική ισορροπία, Θερμοδυναμικές διεργασίες, Θερμοδυναμικοί κύκλοι. Ενέργεια, Έργο, Θερμότητα, Νόμοι των Ιδανικών αερίων, Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων, Καταστατικές εξισώσεις πραγματικών αερίων (εξίσωση Van der Waals κ.α.). Ιδιότητες καθαρής ουσίας, Πίνακες θερμοδυναμικών ιδιοτήτων. Πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα, μηχανικό ισοδύναμο της θερμότητας, μορφές ενέργειας, Ιδανικά και πραγματικά αέρια, μεταβολές. Εξίσωση συνέχειας, Ειδικές θερμοχωρητικότητες, Συντελεστής Joule-Thomson. Δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα, Αρχές Clausius, Kelvin-Plank, Αντιστρεψιμότητα και παράγοντες μη αντιστρεψιμότητας, διαγράμματα. Κύκλος Carnot και ανάστροφος κύκλος, Θεωρητικοί και πραγματικοί κύκλοι Θερμικών μηχανών, Sabathe’ (Seilinger, μικτός κύκλος), κύκλος Beau de Rochas (OTTO), Brayton (Joule-Rankine), Diesel. Ψυκτικοί κύκλοι, διάγραμμα (P-Ι), ψυκτική εγκατάσταση. Στοιχεία κλιματισμού. Στοιχεία μεταφοράς θερμότητας, Εναλλάκτες θερμότητας. Ατμοί, καταστατικές συναρτήσεις. Διάγραμμα (Τ-S), διάγραμμα Mollier. Εγκαταστάσεις παραγωγής έργου με ατμό, κύκλοι Rankίne και Hirn, μέθοδοι αυξήσεως βαθμού αποδόσεως (αναθέρμανση, απομάστευση). Ρύθμιση ατμού.


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎