ΜΗΧΑΝΙΚΗ III


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΜΗΧΑΝΙΚΗ III
  • Κωδικός μαθήματος: ΝΑΟΜΕ1219
  • Εξάμηνο σπουδών: 3ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΕΥ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 5
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA236/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Δ. Δραγατογιάννης


Περιεχόμενο Μαθήματος


Το μάθημα αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια εισαγωγή στις βασικές αρχές και εξισώσεις της θεωρίας της γραμμικής ελαστικότητας, ενώ το δεύτερο μέρος του μαθήματος αποτελεί μια εισαγωγή στη δυναμική του στερεού σώματος. Α΄ Μέρος: Έργο εξωτερικών δυνάμεων και ενέργεια παραμόρφωσης. Ενεργειακά θεωρήματα της Μηχανικής (Αρχή δυνατών έργων. Θεωρήματα αμοιβαιότητας. Θεώρημα Castigliano). Επίπεδη εντατική κατάσταση. Ελαστική αστάθεια. Εισαγωγή στη μη-γραμμική ανάλυση (Μη γραμμικότητα λόγω μεγάλων μετατοπίσεων και μη-γραμμικότητα λόγω υλικού). Ελαστοπλαστική κάμψη-ελαστοπλαστική στρέψη. Β΄ Μέρος: Κινηματική υλικού σημείου. Κινηματική στερεού σώματος. Διαφορική εξίσωση κίνησης. Θεωρήματα μεταβολής της ορμής, της στροφορμής και της κινητικής ενέργειας. Συντηρητικές δυνάμεις, δυναμική ενέργεια, δύναμη αδράνειας, αρχή D’ Alembert. Εξισώσεις Lagrange. Αρχή του Hamilton. Μηχανικές ταλαντώσεις.
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Μηχανική Ι (ΝΑΟΜΕ 1103), Μηχανική ΙΙ (ΝΑΟΜΕ 1211)


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎