ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOΜE1221
  • Εξάμηνο σπουδών: 4ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΕΥ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2(Θ), 2(E)2
  • Μονάδες ECTS: 5
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA210
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Δ. Παγώνης, Ν. Σγούρος


Περιεχόμενο Μαθήματος


Βασικά στοιχεία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, στοιχεία τοπολογίας δικτύων, βασικοί νόμοι επίλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων (νόμος ρευμάτων Kirchhoff, νόμος τάσεων Kirchhoff, χαρακτηριστικά παραδείγματα επίλυσης κυκλωμάτων-διαιρέτης τάσης/έντασης, γέφυρα Wheatstone). Ισοδύναμα κυκλώματα (θεωρήματα Thevenin και Norton, θεώρημα Rosen-Kennely), στοιχεία RLC. Ημιτονική μόνιμη κατάσταση (στρεφόμενα διανύσματα, σύνθετη αντίσταση, επίλυση κυκλωμάτων στην ΗΜΚ). Ηλεκτρική ισχύς (μιγαδική, ενεργός, άεργη, φαινόμενη, συντελεστής ισχύος). Τριφασικά συστήματα (συμμετρικά τριφασικά συστήματα, τριφασικές συνδεσμολογίες αστέρα/τριγώνου, επίλυση συμμετρικού τριφασικού κυκλώματος). Ηλεκτρικές μηχανές συνεχούς ρεύματος (στοιχειώδης ηλεκτρική μηχανή, κατασκευαστική δομή, κατηγορίες γεννητριών/κινητήρων συνεχούς ρεύματος, ισοδύναμα κυκλώματα γεννητριών/κινητήρων συνεχούς ρεύματος). Ηλεκτρικές μηχανές εναλλασσόμενου ρεύματος (αρχή λειτουργίας, κατασκευαστική δομή, κατηγορίες γεννητριών/κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος, ισοδύναμα κυκλώματα γεννητριών/κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος, τρόποι εκκίνησης κινητήρων, διαστασιολόγηση ηλεκτρικών κινητήρων, παραλληλισμός γεννητριών).


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎