ΣΥΝΕΚΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ – ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΣΥΝΕΚΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ - ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOME1222
  • Εξάμηνο σπουδών: 4ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΕΥ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 5
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA212/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Μ. Μαστρόκαλος


Περιεχόμενο Μαθήματος


Συνεκτικότητα ρευστού. Διαφορική ανάλυση ροής ρευστών. Εξισώσεις Navier-Stokes. Αναλυτικές λύσεις σε απλές γεωμετρίες. Επίδραση όρων συνεκτικότητας. Μετρήσεις ρευστομηχανικών μεγεθών (πίεσης, ταχύτητας, παροχής, ιξώδους). Διαστατική ανάλυση. Μέθοδοι αδιαστατοποίησης Rayleigh, Buckingham, διαφορικών εξισώσεων. Aδιάστατοι αριθμοί (Reynolds, Froude, κτλ). Γεωμετρική, κινηματική και δυναμική ομοιότητα. Θεωρία δοκιμών σε πρότυπα. Στρωτή ροή, τύρβη, τυρβώδης ροή. Οριακό στρώμα-περιγραφή, υπολογισμός πάχους οριακού στρώματος, αποκόλληση, κίνηση σωμάτων σε ρευστά, άνωση, αντίσταση μορφής, αντίσταση τριβής. Τυρβώδες οριακό στρώμα. Ροή ασυμπίεστου ρευστού σε κλειστό αγωγό, στρωτή και τυρβώδης, απώλειες ενέργειας κατά την ροή, διάγραμμα Moody, δευτερεύουσες απώλειες, συνδυασμοί αγωγών, διαμορφώσεις και διακλαδώσεις αγωγών, δίκτυα, υπολογισμός απωλειών πίεσης. Ρευστοδυναμικές μηχανές, ταξινόμησή τους (στροβιλομηχανές, υδροδυναμικές μηχανές, θερμικές στροβιλομηχανές). Θεώρημα στροφορμής, λειτουργία εργοστροβιλομηχανών, στροβίλων, τρίγωνα ταχυτήτων. Υδροδυναμικές μηχανές, ομόλογες μονάδες, ειδική ταχύτητα (για αντλίες και στροβίλους). Φυγοκεντρικές αντλίες, σύνδεση σε σειρά και παράλληλα, διαγράμματα λειτουργίας. Χαρακτηριστική καμπύλη δικτύου, εύρεση σημείου λειτουργίας. Εγκατάσταση αντλίας, φαινόμενο σπηλαίωσης. Αναφορά σε υδροστροβίλους. Στοιχεία συμπιεστής ροής, ταχύτητα ήχου, αριθμός Mach, ισεντροπική ροή, ολικά μεγέθη, κατάσταση ανακοπής, αναφορά σε βασικά φαινόμενα συμπιεστότητας (πάγωμα ροής σε ακροφύσιο, κύματα κρούσης).


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎