ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOME1359
  • Εξάμηνο σπουδών: 8ο
  • Κατηγορία: Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 4
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NAFP151/
  • Διδάσκοντες καθηγητές:


Περιεχόμενο Μαθήματος


Το διεθνές θεσμικό πλαίσιο της ναυτιλίας. Ο Διεθνής ναυτιλιακός οργανισμός (ΙΜΟ) και οι διεθνείς συμβάσεις (SOLAS,MARPOL, STCW κτλ). Πρότυπα και συστήματα διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας στη ναυτιλία. Κώδικας για την ασφαλή Διαχείριση των πλοίων (ISM). Κώδικας για την Ασφάλεια στα Πλοία και στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις (ISPS). Πρότυπα ISO για τη διαχείριση της ποιότητας (ISO 9001) και την περιβαλλοντική διαχείριση (ISO 14001). Κανονισμούς του ΙΜΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος από την ατμοσφαιρκή ρύπανση που προκαλούν τα πλοία. Δομή και οργάνωση ναυτιλιακής εταιρείας (στόλος, οργάνωση τμημάτων, επικοινωνία πλοίου και εταιρείας, παρακολούθηση λειτουργίας, επιθεωρήσεις). Πιστοποίηση, Επιθεωρήσεις, Νηογνώμονες. Κράτη σημαίας, Κράτη λιμένων, Έλεγχοι πλοίων.


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎