Κωνσταντίνος Πολίτης

Καθηγητής

Σπουδές

1990: Διδάκτωρ Μηχανικός, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

1982: Διπλωματούχος Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ.

 

Γνωστικό αντικείμενο

Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Μελέτη – Υδροδυναμική Πλοίου: Μέθοδοι βελτιστοποίησης, Βέλτιστη σχεδίαση πλοίου, Μελέτη εγκατάλειψης πλοίου, Δυναμικές αποκρίσεις πλοίων σε κυματισμούς, Αλληλεπίδραση σωμάτων και ρευμάτων (αντίσταση κυματισμού), Προβλήματα διάδοσης και σκέδασης κυμάτων στην ελεύθερη επιφάνεια ρευστού

Θαλάσσιοι κυματισμοί: Στοχαστική περιγραφή θαλάσσιων κυματισμών, Ενέργεια ανεμογενών κυματισμών, διάδοση και σκέδαση ακουστικών κυμάτων.

Προβλήματα συνοριακών τιμών: Συνοριακά προβλήματα μερικών διαφορικών εξισώσεων, συνοριακές ολοκληρωτικές εξισώσεις, μεταβολικές διατυπώσεις, πεπερασμένα στοιχεία, ασυμπτωτικές τεχνικές.

Κανονισμοί κατασκευής και κατάταξης πλοίων: Φορτία επί της κατασκευής του πλοίου, Διαμήκης και τοπική αντοχή του πλοίου, Εξοπλισμός πλοίου, Επιθεωρήσεις πλοίων.

Αντοχή και ευστάθεια πλοίου και πλωτών κατασκευών: Αντοχή πλοίου (Κανονισμοί νηογνωμόνων, απευθείας υπολογισμοί, αριθμητικοί υπολογισμοί με χρήση πεπερασμένων στοιχείων), Ευστάθεια πλοίου (άθικτη ευστάθεια, ευστάθεια μετά από βλάβη, ευστάθεια κατά τη φόρτωση σιτηρών) με εφαρμογή των Διεθνών Συμβάσεων ή Εθνικής Νομοθεσίας.

 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

S.P. Chouliaras, P.D. Kaklis, K.V. Kostas, A.I. Ginnis, C.G. Politis, 2021, “An Isogeometric Boundary Element Method for 3D lifting flows using T-splines”, Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 373.

S.P. Chouliaras, K.V. Kostas, A.I. Ginnis, C.G. Politis and P.D. Kaklis, 2021, “Refinement strategies for 3D lifting flows using an IGA-BEM solver”, XVI International Conference on Computational Plasticity (COMPLAS 2021), ECCOMAS-IACM Conference, Barcelona, Spain.

K.V. Kostas, A. Amiralin, S. Sagimbayev, T. Massalov, Y. Kalel, C.G. Politis, 2020, “Parametric model for the reconstruction and representation of hydrofoils and airfoils”, Ocean Engineering, 199.

Kostas, K.V., Fyrillas, M.M., Politis, C.G., Ginnis, A.I., Kaklis, P.D., 2018, “Shape optimization of conductive-media interfaces using an IGA-BEM solver”, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 340, pp. 600-614.

Kaklis, P. D., Politis, C. G., Belibassakis, K. A., Ginnis, A. I., Kostas, K. V. and Gerostathis, T. P., 2017, “Boundary‐Element Methods and Wave Loading on Ships”. In Encyclopedia of Computational Mechanics Second Edition (eds E. Stein, R. Borst and T. J. Hughes).

K.V. Kostas, A.I. Ginnis, C.G. Politis, P.D. Kaklis, 2017, “Shape optimization of 2D hydrofoil using an Isogeometric BEM solver”, Computer Aided Design, 82, 79-87.

Wang, X., Chouliaras, S.P., Kaklis, P.D., Ginnis, A.A.-I., Politis, C.G., Kostas, K.V., 2017, “Wave-resistance computation via CFD and IGA-BEM solvers: A comparative study”, Proceedings of the International Offshore and Polar Engineering Conference, pp. 706-712.

K.V. Kostas, A.I. Ginnis, C.G. Politis, P.D. Kaklis, 2015, “Ship-hull shape optimization with a T-spline based BEM-isogeometric solver”, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 284.

A.I. Ginnis, K.V. Kostas, C.G. Politis, P.D. Kaklis, 2015, “VELOS – A VR environment for ship applications: Current status and planned extensions”, Virtual Realities – Lecture Notes in Computer Science, 8844, pp.33-55, Springer.

A.I. Ginnis, K.V. Kostas, C.G. Politis, P.D. Kaklis, K.A. Belibassakis, Th.P. Gerostathis, M.A. Scott, T.J.R Hughes, 2014, “Isogeometric Boundary-Element Analysis for the Wave-Resistance Problem using T-splines”, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 279, 425-439.

C.G. Politis, A.I. Ginnis, P.D. Kaklis, K. Belibassakis, C. Feuer, 2009, “An Isogeometric BEM for exterior potential-flow problems in the plane”, in Proceedings of SIAM/ACM Joint Conference on Geometric and Physical Modeling, San Francisco, California, USA.

 

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

 

Προπτυχιακά

 

Μεταπτυχιακά