Υποβολή αιτήσεων για βελτίωση βαθμολογίας κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (άρ 38, παρ. 5):

‘’Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του Τμήματος…… οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους, στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ΄ εξαίρεση…… Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα. Μεταξύ των βαθμών της εξέτασης και της επανεξέτασης που θα λάβει ο φοιτητής, επιλέγεται ο μεγαλύτερος από τους δύο.’’

Σε εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω άρθρου:

Όσοι φοιτητές  επιθυμούν βελτίωση βαθμολογίας  κατά την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου 2021-2022, παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας (na@uniwa.gr) αποκλειστικά και μόνο από 17/01/2022 έως και 28/01/2022.

Εκ της Γραμματείας