Πρακτική άσκηση

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

Δρ. Μ. Σέρρης,
Λέκτορας
email: mserris@uniwa.gr

 

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

 • Δρ. Μ. Σέρρης, Λέκτορας, Πρόεδρος της Επιτροπής
 • Δρ. Μηχ. Σ. Δημητρέλλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Μέλος
 • Δρ. Μηχ. Θ. Μαζαράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος

 

Διαδικασία εκπόνησης πρακτικής άσκησης για φοιτητές/τριες Πα.Δ.Α.

Για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές Πα.Δ.Α. η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική, έχει διάρκεια τέσσερις (4) μήνες και εκπονείται μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Οι φοιτητές/τριες Πα.Δ.Α. μπορούν να κάνουν Πρακτική άσκηση από το 7ο ή/και μεγαλύτερο εξάμηνο εφόσον έχουν περάσει συνολικά 30 μαθήματα εκ των οποίων τα 13 τουλάχιστον να είναι μαθήματα ειδικότητας, χωρίς να υπάρχει περιορισμός εξαμήνου.

Η διαδικασία εκπόνησης πρακτικής άσκησης περιγράφεται στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.

Πληροφορίες σχετικά με την έναρξη Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ αναρτώνται στις ιστοσελίδες της Πρακτικής Άσκησης (http://www.na.uniwa.gr/internship/ και https://praktiki.uniwa.gr/).

 

Διαδικασία εξέτασης πρακτικής άσκησης για φοιτητές/τριες του 5ετούς προγράμματος Πα.Δ.Α.

Η ημερομηνία εξέτασης της πρακτικής άσκησης ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησής του ο/η φοιτητής/τρια αρχικά οφείλει να υποβάλει στη γραμματεία του τμήματος το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης καθώς και μία αναλυτική έκθεση-εργασία όπου παρουσιάζεται το αντικείμενο της περατωθείσας Πρακτικής Άσκησης. Συγκεκριμένα, στην εν λόγω έκθεση εκτός της παρουσίασης των βασικών δραστηριοτήτων και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων που ανέλαβε ο φοιτητής/τρια, θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς η σύνδεση του αποκτηθέντος γνωστικού υπόβαθρου σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών, με τις επαγγελματικές δεξιότητες οι οποίες αποκτήθηκαν μέσω της Πρακτικής Άσκησης. Εξίσου σημαντική είναι επίσης η τεκμηρίωση -στο βαθμό που αναπτύχθηκε, της ικανότητας αναζήτησης λύσεων σε εφαρμογές της αγοράς εργασίας, της ανάληψης πρωτοβουλίας καθώς και της ικανότητας συλλογικής εργασίας. Τα παραπάνω ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να τα παρουσιάσει/τεκμηριώσει επίσης μέσω εικοσάλεπτης παρουσίασης. Ο συνολικός βαθμός επίδοσης διαμορφώνεται συνυπολογίζοντας:

   1. την αξιολόγηση της παρουσίασης,
   2. την αναλυτική έκθεση-εργασία και
   3. την επίδοση του/της φοιτητή/τριας στον φορέα απασχόλησης (συνέπεια, υπευθυνότητα, επάρκεια γνώσεων, κ.α.).

 

Διαδικασία εκπόνησης πρακτικής άσκησης για φοιτητές/τριες προγράμματος ΤΕΙ

Για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές ΤΕΙ η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται μέσω ΟΑΕΔ.

Οι φοιτητές/τριες ΤΕΙ μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση στο 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο, εφόσον οφείλουν μέχρι τρία (3) μαθήματα ειδικότητας.

Απαιτείται να κάνουν τα ακόλουθα:

   1. Να έχουν δηλώσει την πρακτική άσκηση στο ανάλογο εξάμηνο.
   2. Να κάνουν αίτηση πρακτικής άσκησης μέσω ΟΑΕΔ Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών | Πρακτική άσκηση (uniwa.gr).
   3. Να κατεβάσουν τις ανάλογες συμβάσεις από Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών | Πρακτική άσκηση (uniwa.gr)και να τις συμπληρώσουν εις τριπλούν.
   4. Να τις φέρουν στη Γραμματεία υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από την εταιρεία και υπογεγραμμένες από τους ίδιους, προκειμένου να τις υπογράψει και ο Πρόεδρος του Τμήματος.
   5. Μαζί με τις υπογεγραμμένες συμβάσεις ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να προσκομίσει Βεβαίωση της εταιρείας, σε χαρτί με το λογότυπό της, στην οποία θα αναφέρει σε ποιο γνωστικό αντικείμενο θα απασχολήσει τον/την φοιτητή/τρια.

 

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής μέσω ΟΑΕΔ οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να καταθέσουν στην γραμματεία τα ακόλουθα:

 

   1. Αίτηση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης (αίτηση χορήγησης εγγράφου και να «κλικάρουν» στη Βεβαίωση Επιτυχούς Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης) Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών | Αιτήσεις και έντυπα γραμματείας (uniwa.gr).
   2. Βιβλίο πρακτικής άσκησης (συμπληρωμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από την εταιρεία σε κάθε δεξιά σελίδα).
   3. Βεβαίωση ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης από την εταιρεία.
   4. Ένσημα για το χρονικό διάστημα που έγινε η Πρακτική Άσκηση.

 

Η ημερομηνία εξέτασης της Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Κάθε φοιτητής/τρια που πρόκειται να εξεταστεί, οφείλει να ενημερώσει με email την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης.

 

Οι φοιτητές/τριες εξετάζονται σε μια δεκάλεπτη παρουσίαση σχετική με το αντικείμενο της περατωθείσας Πρακτικής Άσκησης και τις βασικές δραστηριότητες και αντίστοιχες αρμοδιότητες που ανέλαβαν.

 

Έντυπα Πρακτικής Άσκησης