Πολιτική Ποιότητας

Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής παραμένει προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές του, καθώς και στην ανάπτυξη ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας για το προσωπικό του. Αποτελεί δέσμευση των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, και του διοικητικού προσωπικού του Τμήματος, η συνεχής βελτίωση της διδασκαλίας, του ερευνητικού έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 

Το Τμήμα έχει θεσπίσει και εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική ποιότητας, η οποία είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Μέσα από τη θέσπιση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση της πολιτικής ποιότητας, το Τμήμα δεσμεύεται να επιτύχει ακόμα υψηλότερες επιδόσεις. Με αυτή τη στρατηγική θα αναδείξει αξίες, πρότυπα και παραδείγματα, ευθυγραμμιζόμενο με την επιδίωξη του Ιδρύματος για διδασκαλία και ερεύνα υψηλής ποιότητας, συμβάλλοντας έτσι σε μια σταθερή πορεία ανάπτυξης της χώρας.
 

Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.), έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Π.Σ.) σύμφωνα με τις αρχές της Πολιτικής Ποιότητας του Ιδρύματος (Απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, 4η έκτακτη συνεδρίαση, 08-05-2020).
 

Στο πλαίσιο της απονομής ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, αντικείμενο του Π.Π.Σ. του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών είναι:
 

 • η δημιουργία ισχυρού υποβάθρου σε όλο το εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας του Ναυπηγού Μηχανικού,
 • η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας, στις περιοχές της Ναυπηγικής, της Ναυτικής Μηχανολογίας και των Θαλασσίων Κατασκευών και Μεταφορών,
 • η προετοιμασία της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αποφοίτων του μέσα από την κατανόηση της επιστήμης του Ναυπηγού Μηχανικού με εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και τεχνολογικών μέσων,
 • η ανάπτυξη της ικανότητας των αποφοίτων του, μέσα σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη κοινωνία και παγκόσμια οικονομία, να λειτουργούν σε διεπιστημονικά περιβάλλοντα και να συνεχίζουν τη επιστημονική τους εξέλιξη,
 • η εξοικείωση των αποφοίτων με μεθόδους και τεχνικές της έρευνας, ώστε να καθίστανται ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης και έτοιμοι να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών.

 

Όλες οι δράσεις του Τμήματος αποσκοπούν στη συνεχή διαμόρφωση και εξέλιξη ενός ευέλικτου και σύγχρονου προγράμματος σπουδών.
 

Στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών, οι οποίοι εναρμονίζονται και απορρέουν και από την πολιτική ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι:
 

 • H εκπαίδευση υψηλού επιπέδου με διεθνή κριτήρια για την παραγωγή αποφοίτων Ναυπηγών Μηχανικών με βάθος και ευρύτητα γνώσεων και δεξιοτήτων ικανών να διαπρέψουν στο επαγγελματικό και ακαδημαϊκό πεδίο.
 • H προαγωγή της έρευνας διεθνούς επιπέδου σε τομείς αιχμής που να εξελίσσει την επιστήμη του Ναυπηγού Μηχανικού και να έχει εφαρμογές που να ενισχύουν την ανάπτυξη της Ναυπηγικής βιομηχανίας και του ευρύτερου ναυτιλιακού χώρου.
 • Η εξωστρέφεια – διεθνοποίηση που εξοικειώνει τους φοιτητές με το διεθνές περιβάλλον εργασίας του Ναυπηγού Μηχανικού, προάγει τις συνεργασίες του Τμήματος με άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα και ενισχύει τη διεθνή αναγνώριση του.
 • Η διασύνδεση με τον ευρύτερο ναυτιλιακό χώρο για την υποστήριξή του σε εφαρμογές υψηλού επιπέδου, για την επιμόρφωση των στελεχών του, για την ενημέρωση των φοιτητών και για την ενίσχυση της απορρόφησης των αποφοίτων.

 

Οι στόχοι ποιότητας πάνω στους οποίους δομείται η πολιτική διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών, οι οποίοι συνδέονται και αποτελούν μέρος της στρατηγικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, είναι οι εξής:
 

 • Η συνεχής αναμόρφωση, επικαιροποίηση και βελτίωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.
 • Η ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης.
 • Η βελτίωση της απόδοσης και της επίδοσης των φοιτητών του Τμήματος.
 • Η ενίσχυση του ερευνητικού έργου στο Τμήμα.
 • Η παραγωγή περισσότερων και σημαντικής επίδρασης δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων με κριτές.
 • Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των εργαστηριακών υποδομών του Τμήματος.
 • Η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας του διδακτικού, ερευνητικού, διοικητικού και άλλου προσωπικού.
 • Η ανάπτυξη συνεργειών με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
 • Η ενίσχυση των προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας που προβλέπουν την κινητικότητα φοιτητών και μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού.
 • Η ενίσχυση συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού και του εσωτερικού, η διάχυση και η ενίσχυση ερευνητικών έργων και ευρύτερων συνεργιών.
 • Η ανάπτυξη της εξωστρέφειας του Τμήματος.
 • Η προσέλκυση μελών ΔΕΠ υψηλού επιπέδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Η ίδρυση και υλοποίηση νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με έμφαση στη διεπιστημονικότητα και τη διατμηματικότητα/διιδρυματικότητα.
 • Η αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα, αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών, χορηγίες/δωρεές), συμπληρωματικά προς τη δημόσια χρηματοδότηση.
 • Η βελτίωση της οργάνωσης και παροχής προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης.
 • Διαφάνεια και τήρηση των κανόνων λειτουργίας του Ιδρύματος και του Τμήματος από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

 

Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών, για την υλοποίηση της παραπάνω πολιτικής, δεσμεύεται για την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας και δράσεων, που θα αποδεικνύουν:
 

 • την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών,
 • την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
 • την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου,
 • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,
 • την ενίσχυση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών του Τμήματος,
 • τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα,
 • το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας του επαγγέλματος του Ναυπηγού Μηχανικού,
 • την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας,
 • τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜ.Ε.Α. με τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος.

 

Δημοσιοποίηση Πολιτικής Ποιότητας

 
Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών δημοσιοποιείται και διαχέεται στα εμπλεκόμενα μέλη του, ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικούς υπαλλήλους, συνεργάτες καθώς και φοιτητές, ώστε να αναλαμβάνουν όλοι την ευθύνη που τους αναλογεί για τη διασφάλιση της ποιότητας. Οι φοιτητές δε, ενημερώνονται για την πολιτική ποιότητας του Τμήματός και ευρύτερα του Πανεπιστημίου, από την αρχή της φοίτησής τους, στο πλαίσιο της ειδικής εκδήλωσης υποδοχής νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών. Η Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.na.uniwa.gr/quality-policy/.
 

Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής επικοινωνεί την πολιτική ποιότητάς του σε διιδρυματικές εκδηλώσεις εθνικού και διεθνούς επιπέδου καθώς και σε συναντήσεις με επαγγελματικούς, ερευνητικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς φορείς.