Αιτήσεις υποψηφιότητας

Αιτήσεις υποψηφιότητας για εισαγωγή στο ΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία» για το ακαδ. έτος 2023- 2024

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για εισαγωγή στο ΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία» του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, υποβάλλονται στη  Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 17/09/2023. Η σχετική προκήρυξη περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση καθώς και τη διαδικασία επιλογής.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2023-2024

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Ναυπηγικής ή/και Ναυτικής Μηχανολογίας Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και Τ.Ε.Ι., καθώς και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι άλλων συναφών Τμημάτων τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα μέλη των κατηγοριών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών που πληρούν τις προηγούμενες προϋποθέσεις, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος. Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι τέσσερις (24) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοψηφών υποψήφιος. Στο Π.Μ.Σ. μπορούν, κατόπιν αποφάσεως της Σ.Ε., να συμμετέχουν ως υπεράριθμοι φοιτητές πτυχιούχοι οι οποίοι επέτυχαν σε εξετάσεις του I.K.Y. στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του ΙΚΥ σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Υποβολή Αιτήσεων

 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προς τη Γραμματεία του Τμήματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος τα εξής δικαιολογητικά:

 

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (.docx, .pdf)
 2. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία νομίμως επικυρωμένα. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ)
 3. Βιογραφικό σημείωμα
 4. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το ΠΜΣ του Τμήματος ΝαυπηγώνΜηχανικών. Επιπλέον οι υποψήφιοι θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος. Στο τέλος του εν λόγω κειμένου θα περιγράφουν τις επιδιώξεις τους μετά την ολοκλήρωση του ΠΜΣ.
 5. Δύο (2) συστατικές επιστολές (γραπτές) από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους
 6. Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικής), όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α
 7. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν)

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιπρόσθετα φοιτητές που διενεργούν την πρακτική τους άσκηση με τις εξής προϋποθέσεις:

 

 • Να έχουν εκπληρώσει όλες τις άλλες υποχρεώσεις λήψης πτυχίου και η περάτωση της πρακτικής τους άσκηση να είναι η αποκλειστική και μοναδική εκκρεμότητα.
 • Η πρακτική άσκηση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

 

Οι υποψήφιοι που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία προσκομίζουν μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά (1-7) και σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος που ανήκουν, η οποία να πιστοποιεί ότι πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν και οι τελειόφοιτοι υπό την προϋπόθεση ότι με την έναρξη των μαθημάτων θα έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό αποφοίτησης ή αντίγραφο πτυχίου.

 

H Γραμματεία του Π.Μ.Σ. παρέχει πληροφορίες σχετικές με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα. H επάρκεια της ελληνομάθειας πιστοποιείται κατόπιν αποφάσεως της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

 

 

Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων

 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Κ1 Γενικός βαθμός πτυχίου 25%
Κ2 Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. 20%
Κ3 Ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου 10%
Κ4 Επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου ή τεκμηριωμένη ενασχόλησή του με τα αντικείμενα του προγράμματος 10%
Κ5 Συνέντευξη του υποψηφίου 35%

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια (Κ1-Κ5) ο υποψήφιος βαθμολογείται στην κλίμακα 0-10. Ο γενικός τύπος υπολογισμού της τελικής βαθμολογίας (Β) του κάθε υποψηφίου βάσει των ανωτέρω κριτηρίων και της αντίστοιχης βαρύτητάς τους έχει ως εξής:

Β = Κ1 × 0.25 + Κ2 × 0.2 + Κ3 × 0.1 + Κ4 × 0.1+ Κ5 × 0.35

 

Απαραίτητη θεωρείται η γνώση της Αγγλικής η οποία τεκμηριώνεται όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α. Η προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή φοιτητών στο Π.Μ.Σ. γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου για το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος. Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται μέσω των ιστοσελίδων του Ιδρύματος.

 

Οι διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων ολοκληρώνονται μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, οπότε με ευθύνη της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων, η τελική έγκριση του οποίου γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

 

 

Εγγραφή

 

Η εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται υποχρεωτικά από 10-20 Οκτωβρίου. Κατά την εγγραφή τους οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταθέτουν επιπλέον των δικαιολογητικών που υπέβαλαν με την αίτησή τους και τα εξής:

 

 1. Δήλωση ατομικών στοιχείων
 2. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους
 3. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν ότι δεν φοιτούν σε άλλο Π.M.Σ.

 

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης είναι δυνατή η εγγραφή μεταπτυχιακού φοιτητή εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, με απόφαση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου.