Χρήσιμες πληροφορίες για τους φοιτητές του Τμήματος

Σε αυτήν την σελίδα παρατίθενται συγκεντρωτικά κάποιες βασικές πληροφορίες προς τους φοιτητές που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Προπτύχιακών Σπουδών του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών.

 • Οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθούν ανελλιπώς τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
 • Η Γραμματεία απαντάει μόνο σε αιτήματα που προέρχονται από τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή/τριας.
 • Οι νεοεισαχθέντες φοιτητές αφού ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων θα πρέπει να ανεβάσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής στην πλατφόρμα του ΠΑΔΑ  preregister.uniwa.gr και να τα στείλουν και στη  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας  na@uniwa.gr. Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
   1. Φωτοτυπία του Απολυτηρίου Λυκείου
   2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
   3. Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής (να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου) από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
   4. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
   5. Πιστοποιητικό Γέννησης (μόνο για άρρενες).
 • Οι αλλογενείς – αλλοδαποί φοιτητές, εκτός από τα δικαιολογητικά τα οποία θα περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο του  Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, χρειάζεται να καταθέσουν, στην Γραμματεία του Τμήματος, συμπληρωμένη  αίτηση αρχικής εγγραφής την οποία μπορούν να κατεβάσουν επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο :  Αίτηση Αρχικής Εγγραφής
 • Δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης μαθημάτων για το πρώτο εξάμηνο φοίτησης και μόνο.
 • Η αίτηση για ακαδημαϊκή ταυτότητα (φοιτητικό πάσο) υποβάλλεται από τους/τις φοιτητές/τριες ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: https://academicid.minedu.gov.gr/ μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών και αφού προηγηθεί η χορήγηση αριθμού μητρώου και ηλεκτρονικών Ιδρυματικών κωδικών.
 • Για θέματα σίτισης, στέγασης και στεγαστικού επιδόματος υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας: https://merimna.uniwa.gr/.
 • Η χορήγηση των συγγραμμάτων πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ. Απαιτείται πρώτα η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων από τους/τις φοιτητές/τριες καθόσον το φοιτητολόγιο συνδέεται αυτόματα με την εφαρμογή του ΕΥΔΟΞΟΥ.  Τη δήλωση των μαθημάτων για τους πρωτοετείς την κάνει η γραμματεία αυτόματα. Για τα επόμενα εξάμηνα υπεύθυνος για τη δήλωση μαθημάτων είναι ο/η φοιτητής/τρια.
 • Με την ολοκλήρωση των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών στο Τμήμα η Γραμματεία  χορηγεί στους φοιτητές/τριες βεβαιώσεις σπουδών χωρίς να απαιτείται αίτηση.
 • Όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ενεργοποιούνται αμέσως μετά την αποστολή του ακαδημαϊκού λογαριασμού.
 • Η έναρξη των μαθημάτων γίνεται σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
 • Η εγγραφή και ο διαχωρισμός στις ομάδες των εργαστηρίων πραγματοποιείται από τον εκάστοτε καθηγητή μετά από σχετική ανακοίνωσή του.

 

Διαδικασία δηλώσεων μαθημάτων

Οι φοιτητές/τριες έχουν την υποχρέωση της εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων παρακολούθησης, σε ημερομηνίες και προθεσμίες που προσδιορίζονται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος με την έναρξη του κάθε εξαμήνου (Χειμερινού – Εαρινού). Οι φοιτητές/τριες ΤΕΙ έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μέχρι 38 ώρες/εβδομάδα έως το 8ο εξάμηνο, ενώ από το 9ο εξάμηνο και μετά μέχρι 52 ώρες/εβδομάδα. Οι φοιτητές/τριες ΠΑΔΑ έως το 10ο εξάμηνο μπορούν να δηλώσουν μέχρι 40 ώρες/εβδομάδα και από το 10ο και πάνω μέχρι 52 ώρες/εβδομάδα.

Οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση μόνο των μαθημάτων τα οποία έχουν επιλέξει στη δήλωση μαθημάτων τους. Τη δήλωση μαθημάτων μπορούν να την κάνουν μέσω της εφαρμογής του φοιτητολογίου με τους ιδρυματικούς τους κωδικούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δήλωση είναι έγκυρη μόνο όταν γίνει οριστική υποβολή. Για λόγους ισότητας, αν κάποιος φοιτητής/τρια λάβει μέρος σε εξέταση μαθήματος το οποίο δεν έχει συμπεριλάβει στη δήλωσή του/της και πάρει προβιβάσιμο βαθμό, τότε ο βαθμός αυτός δεν θα κρατείται για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά και θα χάνεται.

Οι φοιτητές/τριες διατηρούν δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχουν εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή τους προς τη Γραμματεία του Τμήματος. Οι φοιτητές/τριες εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγεται η εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία na@uniwa.gr πριν την εξεταστική περίοδο, σε καθορισμένες ημερομηνίες, οι οποίες καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Οι φοιτητές/τριες διατηρούν δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών τους και μία μόνο φορά ανά μάθημα.

 

Εκπρόθεσμες – Τροποποιητικές δηλώσεις

Μετά την ολοκλήρωση της αποδοχής των δηλώσεων μαθημάτων παρακολούθησης από τη Γραμματεία του Τμήματος, δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης, σε έως τρία (3) μαθήματα της υποβληθείσας δήλωσης μαθημάτων, σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τη Γραμματεία.

Οι φοιτητές/τριες που δεν κατέθεσαν εμπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων μπορούν να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονικά αίτηση εκπρόθεσμης δήλωσης http://www.na.uniwa.gr/application_forms/ (γενική αίτηση με τίτλο εκπρόθεσμη δήλωση), σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τη Γραμματεία, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμη ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, καθώς και τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Οι αιτήσεις εκπρόθεσμης εγγραφής γίνονται δεκτές, εφόσον τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τους οποίους επικαλούνται οι φοιτητές και εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

 

Διακοπή – Αναστολή Σπουδών

Βάσει του άρθρου 55 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πα.Δ.Α, οι φοιτητές δύνανται να αναστείλουν τις σπουδές τους. Η μέγιστη διάρκεια διακοπής σπουδών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη διάρκεια σπουδών του Τμήματος (5 χρόνια ή 10 εξάμηνα). Το διάστημα της αναστολής δεν προσμετράται στην κανονική διάρκεια φοίτησης. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, η αναστολή φοίτησης αρχίζει να ισχύει από την έναρξη της διδασκαλίας του εξαμήνου που έπεται. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση με τίτλο διακοπή – αναστολή σπουδών στο email της Σχολής Μηχανικών feng@uniwa.gr αναγράφοντας αναλυτικά τη διάρκεια διακοπής σε εξάμηνα (π.χ. δύο εξάμηνα με έναρξη το εαρινό του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους) και επισυνάπτοντας την αστυνομική τους ταυτότητα. Μετά τη λήξη της διακοπής, αυτοδίκαια η Γραμματεία επαναφέρει τον φοιτητή ως «ενεργό».

 

Μερική Φοίτηση

Φοιτητής/τρια δύναται να προβεί σε καθεστώς μερικής φοίτησης, ύστερα από αιτιολογημένη αίτησή του  http://www.na.uniwa.gr/application_forms/ προς τη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών frg@uniwa.gr

Για να προβεί ένας φοιτητής σε καθεστώς μερικής φοίτησης θα πρέπει να επισυνάψει τα παρακάτω δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες:

Εργαζόμενοι φοιτητές: σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη, στην οποία θα αναφέρεται η διάρκεια απασχόλησης και η σχέση εργασίας και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.

Φοιτητές με αναπηρία: εν ισχύι γνωμάτευση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή ΚΕΠΑ που εκδίδεται βάση του ενιαίου προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας ή βεβαίωση πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης επταμελούς επιτροπής σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.

Φοιτητές αθλητές: φωτοαντίγραφο πρωτότυπης βεβαίωσης ακριβούς αντιγράφου της ΓΓΑ ή Υπουργική απόφαση εγγραφής από την οποία προκύπτει ότι ο αθλητής είναι εγγεγραμμένος με την διάκρισή του στον ειδικό πίνακα που τηρείται στη ΓΓΑ ή αντίστοιχη βεβαίωση για συμμετοχή του σε ολυμπιακούς, παραολυμπιακούς και ολυμπιακούς αγώνες κωφών.

 

Διαγραφή

Διαγραφή ενός φοιτητή/τριας πραγματοποιείται είτε α) με δική του/της επιλογή είτε β) με βάση τη κείμενη νομοθεσία.

α) Με επιλογή

Φοιτητές που επιθυμούν να διαγραφούν από το Τμήμα, θα πρέπει να αποστείλουν στο email της Γραμματείας Υπεύθυνη Δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής τους από το www.gov.gr, αναγράφοντας το κείμενο: «Παρακαλείστε όπως με διαγράψετε από το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του Πα.Δ.Α». Η Γραμματεία θα προβεί στη διαγραφή και θα στείλει στον ενδιαφερόμενο τη Βεβαίωση Διαγραφής.

β) Με βάση το Νόμο (βλ. αρ. ΦΕΚ 4777/17.2.21, τεύχος Α, αρ. φύλλου 25).

 

Επανεγγραφή

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση με τίτλο Eπανεγγραφή στο email της Σχολής Μηχανικών feng@uniwa.gr, επισυνάπτοντας την αστυνομική τους ταυτότητα. Μετά από τη θετική ή την αρνητική απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής θα ενημερώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος. Σε περίπτωση θετικής απόφασης, πραγματοποιείται η εγγραφή στο Τμήμα, αποστέλλοντας στο email της Γραμματείας την αίτηση Αρχικής Εγγραφής  ανάλογα του τρέχοντος εξαμήνου (Χειμερινό ή Εαρινό).

 

Μετά το πέρας της εγγραφής αποστέλλονται username και password (ακαδημαϊκός λογαριασμός) στο email ή στο κινητό του κάθε ενδιαφερόμενου. Η χρήση των κωδικών αυτών, αφορά τις κάτωθι ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

 

Απώλεια φοιτητικής ταυτότητας (πάσο)

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να δηλώσουν στην αστυνομία την απώλεια του πάσου και, στη συνέχεια, να καταθέσουν το σχετικό έγγραφο της αστυνομίας στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω e-mail (na@uniwa.gr) μαζί με τη γενική αίτηση http://www.na.uniwa.gr/application_forms/

 

Χορήγηση βεβαίωσης σπουδών και αναλυτικής βαθμολογίας

Για την έκδοση βεβαίωσης σπουδών και αναλυτικής βαθμολογίας οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να μπουν στην εφαρμογή του φοιτητολογίου με τους ιδρυματικούς τους κωδικούς και να κάνουν αίτηση επιλέγοντας το ανάλογο έντυπο. Η έκδοση της αίτησης γίνεται άμεσα από την γραμματεία και αποστέλλεται στην εφαρμογή του φοιτητολογίου, απ’ όπου την παραλαμβάνουν οι φοιτητές.

 

Διαδικασία ανάληψης πτυχιακής- διπλωματικής εργασίας

Προκειμένου οι φοιτητές του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών να αναλάβουν την εκπόνηση πτυχιακής-διπλωματικής εργασίας, θα πρέπει πρώτα να την έχουν δηλώσει στη Δήλωση Μαθημάτων, στο 8ο εξάμηνο για τους φοιτητές ΤΕΙ και στο 10ο εξάμηνο για τους φοιτητές ΠΑΔΑ, και στη συνέχεια να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

   1. Να επιλέξουν ένα από τα προτεινόμενα θέματα που έχουν αναρτηθεί στο site του τμήματος (http://www.na.uniwa.gr/suggested_dissertation_topics).
   2. Να κατεβάσουν την αίτηση ανάληψης διπλωματικής – πτυχιακής, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών | Αιτήσεις και έντυπα γραμματείας (uniwa.gr)
   3. Να συμπληρώσουν την αίτηση με το επιλεγμένο θέμα, η οποία θα πρέπει να συνυπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή (ο οποίος προτείνει και τα υπόλοιπα δύο μέλη της εξεταστικής επιτροπής).
   4. Να καταθέσουν την αίτηση στην γραμματεία ηλεκτρονικά στο na@uniwa.gr, εντός της προθεσμίας που έχει ορισθεί από τη Γραμματεία.

 

Διαδικασία παράτασης πτυχιακής- διπλωματικής εργασίας

Ο τυπικός χρόνος ολοκλήρωσης της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Ο χρόνος ολοκλήρωσης μπορεί να παραταθεί κατά ένα ακόμη εξάμηνο, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του φοιτητή, ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη εξάμηνο.

Ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να κατεβάσει την αίτηση παράτασης διπλωματικής εργασίας από το: Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών | Αιτήσεις και έντυπα γραμματείας (uniwa.gr) και να την προωθήσει στον επιβλέποντα καθηγητή για να την υπογράψει. Μετά, θα πρέπει να την καταθέσει στη Γραμματεία ηλεκτρονικά στο na@uniwa.gr.

Μετά το πέρας των τριών (3) εξαμήνων, και εφόσον ο φοιτητής δεν έχει ολοκληρώσει την διπλωματική/πτυχιακή εργασία του, θα πρέπει να καταθέσει εκ νέου αίτηση ανάληψης πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας.

 

Διαδικασία Εξέτασης Διπλωματικής-Πτυχιακής Εργασίας

Οι φοιτητές  Πα.Δ.Α. που ολοκλήρωσαν τη διπλωματική πρέπει να την ανεβάσουν στην Πολυνόη και να καταθέσουν στη Γραμματεία ένα cd και μια αίτηση.

Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών | Αιτήσεις και έντυπα γραμματείας (uniwa.gr)

Οι φοιτητές  ΤΕΙ που ολοκλήρωσαν την πτυχιακή τους εργασία πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία: 2 cd αν η εργασία έχει ολοκληρωθεί από έναν φοιτητή και 3 cd αν έχει γίνει από 2 φοιτητές, καθώς επίσης και μια αίτηση  Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών | Αιτήσεις και έντυπα γραμματείας (uniwa.gr)

 

Διαδικασία εκπόνησης πρακτικής άσκησης φοιτητών του 5ετους προγράμματος ΠΑΔΑ

Για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές Πα.Δ.Α. η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική, έχει διάρκεια τέσσερις (4) μήνες και εκπονείται μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Οι φοιτητές/τριες Πα.Δ.Α. μπορούν να κάνουν Πρακτική άσκηση από το 7ο ή/και μεγαλύτερο εξάμηνο εφόσον έχουν περάσει συνολικά 30 μαθήματα εκ των οποίων τα 13 τουλάχιστον να είναι μαθήματα ειδικότητας, χωρίς να υπάρχει περιορισμός εξαμήνου. Η διαδικασία εκπόνησης πρακτικής άσκησης περιγράφεται στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  (http://www.na.uniwa.gr/internship). Πληροφορίες σχετικά με την έναρξη Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ αναρτώνται στις Ιστοσελίδες Πρακτικής Άσκησης (http://www.na.uniwa.gr/internship/ και https://praktiki.uniwa.gr/).

 

Η ημερομηνία εξέτασης της πρακτικής άσκησης ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα  του Τμήματος. Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησής του ο/η φοιτητής/τρια αρχικά οφείλει να υποβάλει στη γραμματεία του τμήματος το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης καθώς και μία αναλυτική έκθεση-εργασία όπου παρουσιάζεται το αντικείμενο της περατωθείσας Πρακτικής Άσκησης. Συγκεκριμένα, στην εν λόγω έκθεση εκτός της παρουσίασης των βασικών δραστηριοτήτων και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων που ανέλαβε ο φοιτητής/τρια, θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς η σύνδεση του αποκτηθέντος γνωστικού υπόβαθρου σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών, με τις επαγγελματικές δεξιότητες οι οποίες αποκτήθηκαν μέσω της Πρακτικής Άσκησης. Εξίσου σημαντική είναι επίσης η τεκμηρίωση -στο βαθμό που αναπτύχθηκε, της ικανότητας αναζήτησης λύσεων σε εφαρμογές της αγοράς εργασίας, της ανάληψης πρωτοβουλίας καθώς και της ικανότητας συλλογικής εργασίας. Τα παραπάνω ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να τα παρουσιάσει/τεκμηριώσει επίσης μέσω εικοσάλεπτης παρουσίασης. Ο συνολικός βαθμός επίδοσης διαμορφώνεται συνυπολογίζοντας:

   1. την αξιολόγηση της παρουσίασης,
   2. την αναλυτική έκθεση-εργασία και
   3. την επίδοση του/της φοιτητή/τριας στον φορέα απασχόλησης (συνέπεια, υπευθυνότητα, επάρκεια γνώσεων, κ.α.).

 

Διαδικασία εκπόνησης πρακτικής άσκησης για φοιτητές/τριες του προγράμματος ΤΕΙ

Για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές ΤΕΙ η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται μέσω ΟΑΕΔ. Οι φοιτητές/τριες ΤΕΙ μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση στο 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο, εφόσον οφείλουν μέχρι τρία (3) μαθήματα ειδικότητας. Απαιτείται να κάνουν τα ακόλουθα:

 

   1. Να έχουν δηλώσει την πρακτική άσκηση στο ανάλογο εξάμηνο.
   2. Να κάνουν αίτηση πρακτικής άσκησης μέσω ΟΑΕΔ Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών | Πρακτική άσκηση (uniwa.gr).
   3. Να κατεβάσουν τις ανάλογες συμβάσεις από Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών | Πρακτική άσκηση (uniwa.gr)και να τις συμπληρώσουν εις τριπλούν.
   4. Να τις φέρουν στη Γραμματεία υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από την εταιρεία και υπογεγραμμένες από τους ίδιους, προκειμένου να τις υπογράψει και ο Πρόεδρος του Τμήματος.
   5. Μαζί με τις υπογεγραμμένες συμβάσεις ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να προσκομίσει Βεβαίωση της εταιρείας, σε χαρτί με το λογότυπό της, στην οποία θα αναφέρει σε ποιο γνωστικό αντικείμενο θα απασχολήσει τον/την φοιτητή/τρια.

 

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής μέσω ΟΑΕΔ οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να καταθέσουν στην γραμματεία τα ακόλουθα:

 

   1. Αίτηση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης (αίτηση χορήγησης εγγράφου και να «κλικάρουν» στη Βεβαίωση Επιτυχούς Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης) Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών | Αιτήσεις και έντυπα γραμματείας (uniwa.gr).
   2. Βιβλίο πρακτικής άσκησης (συμπληρωμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από την εταιρεία σε κάθε δεξιά σελίδα).
   3. Βεβαίωση ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης από την εταιρεία.
   4. Ένσημα για το χρονικό διάστημα που έγινε η Πρακτική Άσκηση.

 

Η ημερομηνία εξέτασης της Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Κάθε φοιτητής/τρια που πρόκειται να εξεταστεί, οφείλει να ενημερώσει με email την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης. Οι φοιτητές/τριες εξετάζονται σε μια δεκάλεπτη παρουσίαση σχετική με το αντικείμενο της περατωθείσας Πρακτικής Άσκησης και τις βασικές δραστηριότητες και αντίστοιχες αρμοδιότητες που ανέλαβαν.

 

 

Αίτηση Ορκωμοσίας

Οι φοιτητές/τριες αφού έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μπορούν να κάνουν αίτηση ορκωμοσίας Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών | Αιτήσεις και έντυπα γραμματείας (uniwa.gr), ενώ θα πρέπει να καταθέσουν το πάσο τους.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι