Διδακτορικές σπουδές

Σκοπός του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) είναι να συμβάλλει στη δημιουργία επιστημόνων/ερευνητών υψηλής στάθμης, ικανών να συνεισφέρουν στην παραγωγή πρωτότυπης και καινοτόμου επιστημονικής έρευνας για την προαγωγή της επιστήμης στην περιοχή της Ναυπηγικής και της Θαλάσσιας Τεχνολογίας γενικότερα.

 

Ο κανονισμός του  Π.Δ.Σ. εγκρίθηκε στις 31-12-2018 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5997/τ. Β’/31-12-2018. Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει. Δικαίωμα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής έχουν οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή οι πτυχιούχοι Τμημάτων με διάρκεια σπουδών 10 εξαμήνων, εφόσον ο τίτλος τους έχει αναγνωρισθεί ως ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master).

 

Μέχρι σήμερα έχουν επιλεγεί και εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή επτά (7)  υποψήφιοι διδάκτορες, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

Α/Α Όνομα Εναρξη Τίτλος Διατριβής Επιβλέπων
1 Α. Αραπακόπουλος 18-5-20 Υπολογισμός Ανωστικών Ροών με χρήση της μεθόδου της Ισογεωμετρικής Ανάλυσης Κ. Πολίτης

Θ. Γεροστάθης

2 Α. Χατζηγεωργίου 27-11-19 Βέλτιστη σχεδίαση ενισχυμένων πλακών υπό θλιπτική φόρτιση με χρήση μη γραμμικής ανάλυσης Α. Θεοδουλίδης
3 Α. Πιλάτης 28-9-20 Ανάπτυξη αισθητήρων εύκαμπτου υποστρώματος – Εφαρμογή στη Ναυτική βιομηχανία Δ. Παγώνης
4 Σ. Μαυρουδής 21-12-20 Engine’s state monitoring: a synergy between data science and simulation models Α. Χατζηαποστόλου
5 Σ. Σαραντίδης  2021 Παγίδευση Θαλάσσιων Κυματισμών και η Εφαρμογή της σε Πλωτές Υπεράκτιες Κατασκευές για την Ανάκτηση Κυματικής Ενέργειας Θ. Μαζαράκος
6 Κ. Βουτζουλίδης 2022 Analysis of Risks and Policies of Maritime Autonomous Surface Ships (MASS)” Ι. Τίγκας