Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Η Διπλωματική Εργασία εκπονείται ατομικά και συνιστά μια αυτοτελή επιστημονική και συστηματική προσέγγιση για την ανάλυση ενός θέματος, στηρίζεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία ή / και έρευνα. Παράλληλα, ο φοιτητής/τρια αξιοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Για την παρακολούθηση και εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών τριμελής επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από το επιβλέπων μέλος ΔΕΠ και δύο μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων με συναφή επιστημονική ειδικότητα (βλ. και Περίγραμμα Διπλωματικής Εργασίας) .

 

Μέσω της Διπλωματικής Εργασίας ο φοιτητής/τρια με την καθοδήγηση του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ καλείται να αναπτύξει τις ικανότητες κριτικής και συνδυαστικής σκέψης, οργάνωσης και ανάλυσης για τη διερεύνηση σε βάθος ενός διακριτού θέματος ειδίκευσης που τον ενδιαφέρει, εφαρμόζοντας την αυστηρή, συστηματική και επιστημονική προσέγγιση.
Με αυτή την έννοια, η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας θεωρείται καίριας σημασίας ενώ μέσω αυτής παρέχεται στον τελειόφοιτο φοιτητή/τρια η ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πειραματικό πεδίο, των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ούτως ώστε να προωθηθεί ο επιστημονικός τρόπος σκέψης και η έρευνα.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας, ο φοιτητής /τρια θα πρέπει να είναι σε θέση:

• Να αναγνωρίζει με σαφήνεια τα όρια ενός προβλήματος προς επίλυση και να αναγνωρίζει με πληρότητα όλες τις βασικές αλλά και δευτερεύουσες πτυχές του, εστιάζοντας στα σημεία-κλειδιά.
• Να χρησιμοποιεί με κριτικό και συνθετικό πνεύμα τη διαθέσιμη βιβλιογραφία για μία συγκεκριμένη θεματική περιοχή.
• Να σχεδιάζει ένα ερευνητικό πλάνο και να αναπτύσσει κατάλληλη μεθοδολογία προσέγγισης και διερεύνησης ενός θέματος υπό μελέτη.
• Να τεκμηριώνει τις απόψεις και την επιχειρηματολογία του.
• Να γνωρίζει να συντάσσει ένα επιστημονικό δοκίμιο.
• Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί την αξιοπιστία και εγκυρότητα των αποτελεσμάτων επίλυσης ενός προβλήματος.
• Να πραγματοποιεί επιτυχώς μία ολοκληρωμένη παρουσίαση ενός θέματος μέσω Τ.Π.Ε.

 

Το περιεχόμενο της Διπλωματικής Εργασίας διαμορφώνεται ανάλογα με το υπό μελέτη θέμα ειδίκευσης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα βασικά στάδια για την επιτυχή ολοκλήρωσή της:

 • Ανάλυση και κατανόηση του υπό μελέτη θέματος ειδίκευσης.
 • Κριτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας.
 • Οργάνωση και σχεδιασμός ερευνητικού πλάνου και των απαιτούμενων βημάτων για την ολοκλήρωση του θέματος.
 • Τεχνική και θεωρητική τεκμηρίωση της μεθοδολογίας επίλυσης.
 • Ολοκλήρωση των απαιτούμενων βημάτων σύμφωνα με την επιλεχθείσα προσέγγιση επίλυσης.
 • Ανάλυση των αποτελεσμάτων και διεξαγωγή των αντίστοιχων συμπερασμάτων.
 • Δημόσια υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας.

 

H τελική εξέταση της εργασίας πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Η εξέταση περιλαμβάνει την αξιολόγηση του παραδοτέου δοκιμίου της Διπλωματικής Εργασίας και της παρουσίασης της ως προς τα κάτωθι σημεία:

 • Κατανόηση του υπό μελέτη θέματος ειδίκευσης και επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας.
 • Οργάνωση και σχεδιασμός των απαιτούμενων βημάτων για την ολοκλήρωση του θέματος.
 • Παρουσίαση της εκπόνησης των απαιτούμενων βημάτων σύμφωνα με την επιλεχθείσα προσέγγιση επίλυσης.
 • Συνεισφορά στον επιστημονικό διάλογο μέσω των ευρημάτων.
 • Ανάλυση των αποτελεσμάτων και διεξαγωγή των αντίστοιχων συμπερασμάτων.

 

Για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας οι φοιτητές παρακαλούνται να ακολουθούν τον Οδηγό Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας του Τμήματος.

 

Για τη συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας προτείνεται η χρήση του Προτύπου Διπλωματικής Εργασίας.