Μαθήματα Π.Μ.Σ «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία»

Το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία», εκτός από την θεωρητική εκπαίδευση, δίνει έμφαση στην εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών μέσω της εκπόνησης εργασιών και projects στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων. Το πρόγραμμα δομείται ως εξής:

 

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και υποδιαιρείται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Στο 1ο εξάμηνο προσφέρονται έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα και στο 2ο εξάμηνο προσφέρονται πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 – 3 ώρες θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας και αντιστοιχεί σε πέντε με έξι πιστωτικές μονάδες – 5-6 ECTS (βλ. πίνακα που ακολουθεί). Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε (26) είκοσι έξι πιστωτικές μονάδες – ECTS και ένα υποχρεωτικό μάθημα αποτελούμενο από 2 ώρες θεωρητικής διδασκαλίας και αντιστοιχεί σε (4) τέσσερεις πιστωτικές μονάδες – ECTS . Επιπλέον, θα προσφέρονται σε μηνιαία βάση μαθήματα σε θέματα τεχνολογιών αιχμής στο πλαίσιο σεμιναρίου στο οποίο θα διδάσκουν προσκεκλημένοι ομιλητές από την ημεδαπή και αλλοδαπή.

 

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε.  κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, τα εξειδικευμένα σεμινάρια και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του, που αντιστοιχούν στο σύνολο σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.

 

Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Αναλυτικότερα, το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Π.Μ.Σ. έχει ως εξής:

Μαθήματα ανά εξάμηνο

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A Μάθημα Τύπος Κωδικός Πιστωτικές Μονάδες
1 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας
Υποχρεωτικό ΜΠ12 4
2 Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Υποχρεωτικό ΜΠ13 26
Σύνολο: 30