Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (πρόγραμμα ΤΕΙ)

Η Πτυχιακή Εργασία εκπονείται ατομικά από ένα φοιτητή ή συλλογικά από δυο έως τρεις φοιτητές και συνιστά μια αυτοτελή επιστημονική και συστηματική προσέγγιση για την ανάλυση ενός ζητήματος, στηρίζεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία ή / και έρευνα και αξιοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
Μέσω της πτυχιακής εργασίας ο φοιτητής με την καθοδήγηση του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ καλείται να αναπτύξει την ικανότητα να εργάζεται μεθοδικά, χρησιμοποιώντας συνδυαστική σκέψη. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα να διερευνήσει σε βάθος ένα θέμα που τον ενδιαφέρει εφαρμόζοντας την αυστηρή, συστηματική και επιστημονική προσέγγιση.

Με αυτή την έννοια, η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας παρέχει στον τελειόφοιτο φοιτητή του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών και Μηχανικών Θαλάσσιας Τεχνολογίας την ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε ερευνητικό πεδίο, των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών του ούτως ώστε να προωθηθεί ο επιστημονικός τρόπος σκέψης και η έρευνα.
Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας θεωρείται καίριας σημασίας και για το λόγο αυτό έχει κριθεί υποχρεωτική για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος σπουδών.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Πτυχιακής Εργασίας, ο φοιτητής /τρια θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να αναγνωρίζει με σαφήνεια τα όρια ενός προβλήματος προς επίλυση και να αναγνωρίζει με πληρότητα όλες τις βασικές αλλά και δευτερεύουσες πτυχές του, εστιάζοντας στα σημεία-κλειδιά
 • Να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί με κριτικό και συνθετικό πνεύμα τη διαθέσιμη βιβλιογραφία για μία συγκεκριμένη θεματική περιοχή
 • Να έχει αναπτύξει την ικανότητα κατάλληλης προσέγγισης και αντιμετώπισης ενός προβλήματος υπό μελέτη.
 • Να τεκμηριώνει τις απόψεις και την επιχειρηματολογία του
 • Να γνωρίζει να συντάσσει ένα επιστημονικό δοκίμιο
 • Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί την αξιοπιστία και εγκυρότητα των αποτελεσμάτων επίλυσης ενός προβλήματος.
 • Να είναι σε θέση να πραγματοποιεί επιτυχώς μία ολοκληρωμένη παρουσίαση ενός θέματος μέσω Τ.Π.Ε.

 

Το περιεχόμενο της Πτυχιακής Εργασίας διαμορφώνεται ανάλογα με το υπό μελέτη θέμα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα βασικά στάδια για την επιτυχή ολοκλήρωσή της:

 • Ανάλυση και κατανόηση του υπό μελέτη θέματος
 • Οργάνωση και σχεδιασμός των απαιτούμενων βημάτων για την ολοκλήρωση του θέματος
 • Τεχνική και θεωρητική τεκμηρίωση της μεθοδολογίας επίλυσης
 • Ολοκλήρωση των απαιτούμενων βημάτων σύμφωνα με την επιλεχθείσα προσέγγιση επίλυσης
 • Ανάλυση των αποτελεσμάτων και διεξαγωγή των αντίστοιχων συμπερασμάτων
 • Παρουσίαση όλων των σταδίων εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων μέσω Τ.Π.Ε.

 

H τελική εξέταση της εργασίας πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ του τμήματος. Η εξέταση περιλαμβάνει την αξιολόγηση του παραδοτέου δοκιμίου της πτυχιακής εργασίας και την αξιολόγηση -μέσω κατάλληλης παρουσίασης από το φοιτητή, των κάτωθι σημείων:

 • Κατανόηση του υπό μελέτη θέματος
 • Οργάνωση και σχεδιασμός των απαιτούμενων βημάτων για την ολοκλήρωση του θέματος
 • Τεχνική και θεωρητική τεκμηρίωση
 • Τελικά αποτελέσματα και συμπεράσματα
 • Παρουσίαση όλων των σταδίων εκπόνησης τη πτυχιακής εργασίας και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.