Διάρθρωση του Τμήματος

Από το  Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών παρέχονται σήμερα τα εξής προγράμματα σπουδών:

 

 • Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ),
 • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία» και
 • Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ).

 

Το ΠΠΣ είναι ένα σύγχρονο και συνεκτικό πρόγραμμα διάρκειας 5 ετών που οδηγεί σε Δίπλωμα Ναυπηγού Μηχανικού, που, με βάση την απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας (ΦΕΚ 5524/τ. Β’/17-12-20), έχει αναγνωρισθεί ως Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master). Για την διαμόρφωσή του ελήφθησαν υπ’ όψιν αντίστοιχα προγράμματα σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου Τμημάτων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που οδηγούν σε Bachelor/Master Ναυπηγού Μηχανικού. Το νέο πενταετές Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών άρχισε να εφαρμόζεται το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Τα συνολικά προσφερόμενα μαθήματα του προγράμματος είναι 70. Ο απαιτούμενος αριθμός μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου είναι 57 και, φυσικά, η εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας (10ο εξάμηνο). Προβλέπεται προαιρετική Πρακτική Άσκηση διάρκειας 4 μηνών, που παρέχεται στο 7ο, 8ο ή 9ο εξάμηνο. Οι συνολικές πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι 300 και αντιστοιχούν σε 30 ECTS ανά εξάμηνο.

 

Το ΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και τη Ναυτική Μηχανολογία» ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδ. έτος 2017-2018 και επανιδρύθηκε, με μικρές αλλαγές το 2018 (ΦΕΚ 3311/τ. Β’/10.08.18), αμέσως μετά τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τις νέες τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία και την εφαρμογή τους στο σχεδιασμό, στην κατασκευή και στη λειτουργία πλοίων, πλωτών κατασκευών και στόλων. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε ναυπηγικές και ειδικές ναυτικές μηχανολογικές τεχνολογίες αιχμής καθώς και σε θέματα σχεδιασμού και προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών αυτών. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, από τα οποία το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι 12 και είναι όλα υποχρεωτικά. Οι συνολικές πιστωτικές μονάδες του προγράμματος ανέρχονται σε 90.

 

Επίσης, μετά τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και την ένταξη σε αυτό του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ξεκίνησε το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 5997/τ. Β’/31-12-2018). Σκοπός του ΠΔΣ είναι να συμβάλλει στη δημιουργία επιστημόνων/ερευνητών υψηλής στάθμης, ικανών να συνεισφέρουν στην παραγωγή πρωτότυπης και καινοτόμου επιστημονικής έρευνας για την προαγωγή της επιστήμης και την εξέλιξη των εφαρμογών στο πεδίο της Ναυπηγικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, αλλά και σε συγγενή πεδία. Στο Τμήμα έχουν επιλεγεί και εκπονούν τη Διδακτορική τους Διατριβή επτά (7) υποψήφιοι διδάκτορες.

 

Σήμερα, υπηρετούν στο Τμήμα 16 μέλη ΔΕΠ, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, που καλύπτουν τις βασικές γνωστικές περιοχές της επιστήμης του Ναυπηγού Μηχανικού. Στο Τμήμα απασχολούνται επίσης ένα μέλος ΕΔΙΠ και ένα μέλος ΕΤΕΠ. Η εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος (κυρίως στο εργαστηριακό μέρος) επικουρείται από εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες, που αποτελούνται από διδάσκοντες του ΠΔ 407/80, Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους του Ν. 4009/2011 και υποτρόφους στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ΕΣΠΑ «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού». Οι εξωτερικοί συνεργάτες , στην συντριπτική τους πλειοψηφία, διαθέτουν Διδακτορικό Δίπλωμα και αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα. Η Γραμματεία του Τμήματος στελεχώνεται με τρεις διοικητικούς υπαλλήλους. Στο πλαίσιο της αποστολής του Τμήματος τα μέλη ΔΕΠ και οι υποψήφιοι διδάκτορες διεξάγουν υψηλού επιπέδου έρευνα συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα και δημοσιεύοντας τα αποτελέσματα των ερευνητικών τους προσπαθειών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Επίσης, με σκοπό το συντονισμό των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος, το 2015 ιδρύθηκε θεσμοθετημένο ερευνητικό εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Ναυπηγικής και Ναυτικής Μηχανολογίας», (ΦΕΚ 515/τ. Β’/3.4.15), το οποίο είναι σε διαδικασία επανίδρυσης.

 

Για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος υπάρχουν και λειτουργούν τα ακόλουθα εργαστήρια:

 

  1. Εργαστήριο Ναυτικής Υδροδυναμικής
  2. Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας
  3. Εργαστήριο Συγκολλήσεων και μη Καταστροφικού Ελέγχου Υλικών
  4. Εργαστήριο Ναυπηγικών Υλικών
  5. Εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως
  6. Εργαστήριο Ατμολεβήτων και Θερμικών Στροβιλομηχανών
  7. Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας, Ηλεκτρικών Μηχανών και Αυτοματισμού
  8. Εργαστήριο Μηχανουργικών Κατεργασιών
  9. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  10. Εργαστήριο Κατασκευής Πλοίου
  11. Εργαστήριο Φυσικής (ανήκει στη Σχολή Μηχανικών)
  12. Εργαστήριο Μηχανολογικού και Ναυπηγικού Σχεδίου
  13. Εργαστήριο Παραδοσιακής Ναυπηγικής (Σάλα)

 

Στο Τμήμα είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν οι ακόλουθες επιτροπές:

 

  1. Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών
  2. Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ερευνητικής Πολιτικής
  3. Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)
  4. Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
  5. Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης
  6. Επιτροπή Ιστοτόπου και προβολής
  7. Επιτροπή Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων και Υποτρόφων ΕΣΠΑ
  8. Επιτροπή Διενέργειας Κατατακτήριων Εξετάσεων
  9. Επιτροπή Εξοπλισμού
  10. Ακαδημαϊκός Σύμβουλος φοιτητή