Ταυτότητα και αποστολή του Τμήματος

 

Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) ανήκει στη Σχολή Μηχανικών και προέκυψε από τη μετεξέλιξη του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, μετά τον Ιδρυτικό Νόμο 4521/2018 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν σοβαρό και αξιόπιστο ακαδημαϊκό βραχίονα στον χώρο της ναυτιλίας τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.
Το Τμήμα έχει ως αποστολή τη μετάδοση ολοκληρωμένων επιστημονικών γνώσεων, θεωρητικών και εφαρμοσμένων, και την προαγωγή της έρευνας στη σύγχρονη Ναυπηγική επιστήμη, αλλά και γενικότερα στην επιστήμη του Θαλασσίου Περιβάλλοντος και των Θαλασσίων Κατασκευών.  Στόχος του Τμήματος είναι η παροχή άριστης εκπαίδευσης και η παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου. Για τον σκοπό αυτό, μέσω της Πολιτικής Ποιότητας που διαθέτει, καταβάλλει με συντεταγμένο τρόπο κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το Πρόγραμμα Σπουδών να αναθεωρείται περιοδικά, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις τελευταίες εξελίξεις της Επιστήμης και της Τεχνολογίας σε διεθνές επίπεδο, αλλά και στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Επίσης, βασική παράμετρος στην εκπαίδευση που παρέχεται είναι η σε βάθος θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών ώστε, σε συνδυασμό με τις τεχνικές γνώσεις που αποκτούν, να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις τρέχουσες απαιτήσεις του επαγγέλματος αλλά και να  προσαρμόζονται στις σημαντικές αλλαγές που πρόκειται να συμβούν στη διάρκεια της τουλάχιστον τριακονταπενταετούς επαγγελματικής ζωής ενός Μηχανικού.
Στις γνωστικές περιοχές του Τμήματος, που αντικατοπτρίζονται τόσο στη φυσιογνωμία του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) όσο και στη διεξαγόμενη έρευνα, συμπεριλαμβάνονται μέθοδοι μελέτης, σχεδίασης, κατασκευής, μετασκευής, πιστοποίησης και λειτουργίας των πλοίων και, γενικότερα, θαλάσσιων κατασκευών καθώς και των συστημάτων αυτών.  Με τη διδασκαλία, τα εργαστήρια, την πρακτική άσκηση και την έρευνα παρέχει στους φοιτητές του τα απαραίτητα εφόδια (γνώσεις  –  δεξιότητες – ικανότητες), τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Το Τμήμα διαθέτει σημαντική εργαστηριακή υποδομή για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων που επιτελεί.

 

Στο πλαίσιο της αποστολής του το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών:

 

  • Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα.
  • Εργάζεται συστηματικά για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας του επιπέδου σπουδών στο Τμήμα.
  • Χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση.
  • Υποστηρίζει τους φοιτητές να αναπτύξουν τις ικανότητες και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς και ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
  • Διεξάγει υψηλού επιπέδου έρευνα.
  • Αναπτύσσει συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού.
  • Συνεργάζεται με φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που σχετίζονται με το  γνωστικό του αντικείμενο.
  • Προετοιμάζεται σε εκσυγχρονιστικές αλλαγές, σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον.