Τίτλος σπουδών (Integrated Master)

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 46, παρ. 1 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114) για ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) καθώς:

 

Α. Έχει διάρκεια πέντε (5) ετών (10 ακαδημαϊκών εξαμήνων) για τη λήψη Διπλώματος Μηχανικού

 

Β. Περιλαμβάνει μαθήματα μέσω των οποίων διασφαλίζεται:

 

α) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες και τέχνες,

 

β) η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού σε όλο το εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας του Ναυπηγού Μηχανικού,

 

γ) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας.

 

Γ. Προβλέπει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου.

 

Επίσης, κατά τη διαμόρφωση του νέου πενταετούς ΠΠΣ ελήφθησαν υπ’ όψιν οι προδιαγραφές του ΠΠΣ της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., καθώς και αντίστοιχα προγράμματα Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που οδηγούν σε Πτυχίο Ναυπηγού Μηχανικού. Ειδικότερα, ελήφθησαν υπ’ όψιν τα προγράμματα σπουδών των αντιστοίχων τμημάτων των πανεπιστημίων: University of Strathclyde (Η.Β.), University of Liverpool (Η.Β.), Newcastle University (Η.Β.), Delft University of Technology (Ολλανδία), Southampton University (H.B.), Technische Universität Berlin, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Technical University of Denmark (DTU).

 

Επιπλέον, το πενταετές ΠΠΣ πληροί τους πρόσθετους όρους που είχαν τεθεί τότε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) για την πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών που απονέμουν ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. Συγκεκριμένα:

 

α) το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων ECTS του ΠΣ ανέρχεται στις τριακόσιες (300) μονάδες, από τις οποίες οι τριάντα (30) αντιστοιχούν στη Διπλωματική Εργασία.

 

β) υπάρχει διακριτή αναφορά στα μαθήματα του προγράμματος που αντιστοιχούν στο Επίπεδο 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Τα μαθήματα αυτά προσδιορίζονται ως προς το εξάμηνο/α που προσφέρονται, την ειδικότητα και τα μαθησιακά αποτελέσματα (επιπέδου 7) που παρέχουν, καθώς και ως προς το διδακτικό προσωπικό αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου που τα υποστηρίζει.

 

γ) η Διπλωματική Εργασία πληροί τις προϋποθέσεις μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (επιβλέπων, τριμελής εξεταστική επιτροπή, διακριτό θέμα ειδίκευσης, χρόνο εκπόνησης τουλάχιστον ενός εξαμήνου και 30 αποδιδόμενες μονάδες ECTS).

 

Μαθήματα επιπέδου 7 (σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Δια Βίου Μάθησης) αποτελούν τα υποχρεωτικά μαθήματα του 8ου και του 9ου εξαμήνου, καθώς και τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα των Θεματικών Ενοτήτων Α΄ και Β΄ του 7ου, 8ου και 9ου εξαμήνου  και προσφέρουν εμβάθυνση και εξειδίκευση σε προχωρημένα θέματα και τεχνολογίες της επιστήμης του Ναυπηγού Μηχανικού. Ο κάθε φοιτητής/τρια πρέπει να παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς στα έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα του 8ου και 9ου εξαμήνου (36 ECTS, συνολικά), σε έξι (6) κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα από αυτά που προσφέρονται στις Θεματικές Ενότητες Α΄ και Β΄ κατά τη διάρκεια των εξαμήνων 7 έως 9 (τρία από κάθε Ενότητα και 24 ECTS συνολικά). Με τον τρόπο αυτό στα μαθήματα εμβάθυνσης και την Διπλωματική Εργασία αντιστοιχούν 36 + 24 + 30 = 90 από τις 300 συνολικά Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ) του προγράμματος σπουδών. Σημειώνουμε ότι τα γνωστικά αντικείμενα και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, όπως αυτά καταγράφονται στην παράγραφο 2.3.1, εξασφαλίζουν ότι το Τμήμα μπορεί να καλύψει αυτοδύναμα τη διδασκαλία των μαθημάτων εμβάθυνσης.

 

Τέλος, όπως έχει ήδη αναφερθεί, το 10ο εξάμηνο είναι αφιερωμένο εξ’ ολοκλήρου στην εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας η οποία ανατίθεται σε κάθε φοιτητή/τρια ατομικά, και στην οποία απονέμονται 30 πιστωτικές μονάδες. Η Διπλωματική Εργασία συνιστά μια αυτοτελή επιστημονική και συστηματική προσέγγιση για την ανάλυση ενός θέματος και στηρίζεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και έρευνα.

 

Με βάση τα ανωτέρω, το ΠΠΣ αξιολογήθηκε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και μετά από θετική εισήγηση, με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας (ΦΕΚ 5524/τ. Β’/17-12-20), ο απονεμόμενος τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται ως Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master).