Π.Μ.Σ. Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία

Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, οργανώνει και πραγματοποιεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία».

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο τις νέες τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία και την εφαρμογή τους στο σχεδιασμό, στη κατασκευή και στην λειτουργία Πλοίων, Πλωτών Κατασκευών και Στόλων. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε ναυπηγικές και ειδικές μηχανολογικές τεχνολογίες αιχμής καθώς και σε θέματα σχεδιασμού και προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών αυτών.

 

Στόχοι του προγράμματος είναι:

 

  • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του επιστημονικού δυναμικού της χώρας στο πεδίο της ναυτιλίας, των θαλασσίων μεταφορών και του θαλάσσιου τουρισμού.
  • Η ισόρροπη αλληλεπίδραση μεταξύ των θεωρητικών γνώσεων και των πρακτικών ικανοτήτων ώστε οι απόφοιτοι να διαθέτουν υψηλή θεωρητική κατάρτιση αλλά ταυτόχρονα τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που επιβάλλουν οι γρήγορες τεχνολογικές εξελίξεις και η αγορά εργασίας
  • Η εξειδίκευση των Ναυπηγών Μηχανικών και των Μηχανικών συναφών κλάδων στις μεθόδους και τεχνικές της έρευνας, ώστε να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας γνώσης και ώριμοι για τον επόμενο κύκλο των μεταπτυχιακών τους σπουδών, τις διδακτορικές σπουδές.

 

Ειδικότερα, ο απόφοιτος του Π.Μ.Σ. θα είναι ικανός:

 

  • Να αναλύει απαιτήσεις, να αξιολογεί και να επιλέγει τεχνολογικές λύσεις σε ό, τι αφορά τις ανάγκες σχεδίασης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης Πλοίων, Πλωτών Κατασκευών και Στόλων.
  • Να αξιοποιεί με βέλτιστο τρόπο αναπτυξιακά εργαλεία λογισμικού και τεχνολογίες σχεδίασης.
  • Να αναλύει και να σχεδιάζει σύνθετα συστήματα και υποσυστήματα πλοίων.
  • Να αξιοποιεί τις τεχνολογίες τρισδιάστατης μοντελοποίησης και αριθμητικών μεθόδων στο σχεδιασμό Πλοίων και Πλωτών Κατασκευών.
  • Να αναλύει και επιλύει σύνθετα εφαρμοσμένα προβλήματα στη λειτουργία και συντήρηση πλοίων.
  • Να αντιλαμβάνεται την αλληλεπίδραση των τεχνολογιών από το φυσικό επίπεδο ως και το επίπεδο της εφαρμογής για την αποδοτικότερη χρήση τους.

 

Ο απώτερος σκοπός του ΠΜΣ είναι να καταστήσει ένα διευρυμένο διεπιστημονικό σύνολο αποφοίτων ικανό να κατανοεί, θεωρητικά και πρακτικά, όλες τις σύγχρονες ναυπηγικές τεχνολογίες και μεθόδους, και να είναι σε θέση να σχεδιάσει και αντιμετωπίσει όλες τις σχετικές εφαρμογές ναυπηγικής/ναυτικής μηχανολογίας που εμπλέκονται σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο επίλυσης τεχνικών αλλά και οικονομικών, αναπτυξιακών και κοινωνικών προβλημάτων.

 

Διάρκεια και τίτλος σπουδών

 

Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Το πρώτο και το δεύτερο διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνουν διδασκαλία (παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις). Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την διδασκαλία ενός μαθήματος και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Η μέγιστη χρονική διάρκεια για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών ορίζεται σε έξι (6) διδακτικά εξάμηνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Ο χρόνος αυτός δεν υπολογίζεται στην συνολική απαιτούμενη διάρκεια απονομής του τίτλου.

 

Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος που χορηγείται μετά την σχετική ορκωμοσία ονομάζεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία.

 

ΦΕΚ έγκρισης – Κανονισμός