Γεώργιος Λιβανός

Γεώργιος Λιβανός

Αναπληρωτής Καθηγητής

Σπουδές

  • 2007:    Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π. στην επιστημονική περιοχή της Τριβολογίας και Λίπανσης στη Ναυτική Μηχανολογία,  της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
  • 2005: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Τεχνοοικονομικά Συστήματα», στην κατεύθυνση «Διοίκηση Τεχνολογικών Συστημάτων», της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π.
  • 2002: Διπλωματούχος Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

 

Γνωστικό αντικείμενο

Στοιχεία Μηχανών και Ενεργειακά Συστήματα Πλοίου

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ο κ. Λιβανός, από το 2002, ασχολείται με προβλήματα τριβολογίας και λίπανσης στοιχείων Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) καθώς και με ενεργειακά ζητήματα σε εγκαταστάσεις πλοίων. Ειδικά ερευνητικά θέματα αποτελούν η αριθμητική προσομοίωση φαινομένων λίπανσης και τριβής σε κρίσιμα εξαρτήματα κινητήρων (όπως ελατήρια εμβόλων, έμβολα, έδρανα κινηματικών μηχανισμών και κινηματικοί μηχανισμοί βαλβίδων), ο πειραματικός προσδιορισμός της τριβής του κινηματικού μηχανισμού εμβολοφόρων κινητήρων, καθώς και η μοντελοποίηση και ο βέλτιστος έλεγχος δυναμικών συστημάτων με έμφαση σε συζευγμένα τριβολογικά-ταλαντωτικά συστήματα (π.χ. κινηματικός μηχανισμός εμβόλου-διωστήρα-στροφάλων). Η απόκριση κινητήρων και αξονικών συστημάτων εγκαταστάσεων πρόωσης πλοίου κατά τη διάρκεια μεταβατικής λειτουργίας σε ακραίες συνθήκες, καθώς και η βελτιστοποίηση του αυτόματου ελέγχου των κινητήρων σε μεταβατική και σταθερή λειτουργία αποτελούν γενικά ερευνητικά αντικείμενα ενδιαφέροντος. Παράλληλα ερευνητικά ενδιαφέροντα αποτελούν προβλήματα αριθμητικής προσομοίωσης της λειτουργίας ναυτικών κινητήρων Diesel, η βελτιστοποίηση σχεδιασμού / επιδόσεών των και η τεχνοοικονομική ανάλυση ενεργειακών συστημάτων (συστήματα ανάκτησης ενέργειας από τα καυσαέρια των Κυρίων και Βοηθητικών Μηχανών). Από το 2010, ο υπογράφων ξεκίνησε την ερευνητική του δραστηριότητα σε θέματα βελτιστοποιήσης και διαχείρισης της θαλάσσιας εφοδιαστικής αλυσίδας του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, ως μεταβατικού καυσίμου της απανθρακοποίησης της ναυτιλίας.

 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

Livanos G.A., Theotokatos G., Kyrtatos N.P., Simulation of Large Marine Two-Stroke Diesel Engine Operation during Fire in the Scavenging Air Receiver, Journal of Marine Engineering and Technology, IMAREST, Part A, No A3 (2003), pp. 9-16.
Livanos G.A., Kanellopoulou E., Kyrtatos N.P., Marine Diesel Engine Transient Operation with Reduced Smoke Emissions. Journal of the Japan Institution of Marine Engineering, Vol 41 (2006), pp. 31-38.
Livanos G.A., Kyrtatos N.P., Friction Model of a Marine Diesel Engine Piston Assembly. Tribology International, Elsevier, Vol 40 (2007), pp. 1441-1453.
Livanos G.A., The Development of a Simplified Test Rig for Measuring the Average Friction Torque of the Piston-Crank-Slider Mechanism of an Internal Combustion Engine. Scientific Problems of Machine Operation and Maintenance, Polish Academy of Sciences, 4(160), Vol. 44 (2009), pp. 61-69.
Livanos G.A., Development of a Simplified Instantaneous Friction Model of the Piston-Crank-Slider Mechanism of an Internal Combustion Engine. SAE International Journal of Engines, Vol. 4, Issue 1 (2011), pp.581-596
Theotokatos G., Livanos G.A., Techno-economical Analysis of Single Pressure Exhaust Gas Waste Heat Recovery Systems in Marine Propulsion Plants. Journal of Engineering for the Maritime Environment, IMechE (2013), 227(2), pp. 83-97
Livanos G.A., Theotokatos G., Pagonis D.N., Techno-economic Investigation of Alternative Propulsion Plants for Ferries and RoRo ships. Energy Conversion and Management, Elsevier Vol.79, 2014, pp. 640-651
Christina Diakaki, Natalia Panagiotidou, Anastasios Pouliezos, Georgios Kontes, George Stavrakakis, Kostas Belibassakis, Theodoros Gerostathis, George Livanos, Dimitrios-Nikolaos Pagonis, Gerasimos Theotokatos A decision support system for the development of voyage and maintenance plans for ships, International Journal of Decision Support Systems, IJDSS (2014),
Pagonis, D.N., Livanos, G., Theotokatos, G., Peppa, S., Themelis, N., Open-type ferry safety system design for using LNG fuel, Journal of Marine Science and Application, 2016.
Strantzali E., Aravossis K., Livanos G., 2017, Evaluation of future sustainable electricity generation alternatives: The case of a Greek island, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 76, September 2017, Pages 775-787.
Strantzali Ε., Aravossis Κ., Livanos G., Chrysanthopoulos N., 2018, “A Novel Multicriteria Evaluation of Small-Scale LNG Supply Alternatives: The Case of Greece”, Energies, 11(4), 903; https://doi.org/10.3390/en11040903.
Stoumpos S., Theotokatos G., Boulougouris E., Vassalos D., Lazakis I., Livanos G.,2018, “Marine dual fuel engine modelling and parametric investigation of engine settings effect on performance-emissions trade-offs”, Ocean Engineering, Volume 157, Pages 376-386
[13] Strantzali, E., Aravossis, K., Livanos, G.A., Nikoloudis, C., 2019, “A decision support approach for evaluating liquefied natural gas supply options: Implementation on Greek case study”, Journal of Cleaner Production, 2019, 222, pp. 414–423

 

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

 

Προπτυχιακά
  • Στοιχεία Μηχανών
  • Εγκαταστάσεις Πρόωσης Πλοίου
  • Συστήματα και Εξοπλισμός Μηχανοστασίου Πλοίου
  • Εξοπλισμός Καταστρώματος και Πηδαλιουχίας
Μεταπτυχιακά
  • Έλεγχος Ταλαντώσεων σε Εγκαταστάσεις Πρόωσης Πλοίου