Ειδικά Θέματα Ναυτικών Μηχανών Diesel και Φυσικού Αερίου

Τίτλος: Ειδικά Θέματα Ναυτικών Μηχανών Diesel και Φυσικού Αερίου
Κωδικός μαθήματος: ΜΠ3
Συντονιστές: Γεώργιος Λιβανός, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αντώνιος Χατζηαποστόλου, Αναπληρωτής Καθηγητής
Δημήτριος Κουμπογιάννης, Επίκουρος Καθηγητής
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 5

Σκοπός

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η λεπτομερής μελέτη και ανάλυση της σχεδίασης, λειτουργίας και συντήρησης δίχρονων και τετράχρονων ναυτικών κινητήρων Diesel και Αερίου. Με την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος θα είναι σε θέση να αξιολογούν την απόδοση και την επίδοση ναυτικών κινητήρων, να αναγνωρίζουν τα περιθώρια βελτιστοποίησης των εγκαταστάσεων πρόωσης, να καθορίζουν το βέλτιστο σημείο λειτουργίας των κινητήρων και να επιλέγουν την οικονομοτεχνικά ορθότερη στρατηγική συντήρησης.

 

Περιγραφή

 

Κατασκευή Ναυτικών Κινητήρων, Υψηλή Ισχύς και Υπερπλήρωση, Στροβιλο-υπερπληρωτές, Συμπιεστές, Στρόβιλοι, Συνδυασμός χαρακτηριστικών συμπιεστή – στροβίλου, συστήματα στροβιλο-πληρώσεως, σύζευξη στροβιλο-υπερπληρωτή – κινητήρα, στρόβιλοι ισχύος, Μαθηματικά μοντέλα προσομοίωσης κινητήρων, Συστήματα τροφοδοσίας μηχανών με υγρά και αέρια καύσιμα, Ναυτικοί κινητήρες διπλού καυσίμου, συστήματα τροφοδοσίας υγροποιημένου φυσικού αερίου χαμηλής και υψηλής πίεσης, μέσα αποθήκευσης και διαχείρισης υγροποιημένου φυσικού αερίου στα πλοία, χρήση αντίστροφου κύκλου Brayton για την επανυγροποίηση ατμών υγροποιημένου φυσικού αερίου σε πλοία μεταφοράς του, Λειτουργία Ναυτικών Κινητήρων, Συντήρηση και Παρακολούθηση Λειτουργίας, Μέθοδοι Μείωσης Εκπομπών Ρύπων, Δοκιμές Παραλαβής Κινητήρων, Εργασίες Συντήρησης και Επισκευών, Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία (MARPOL 73/78, Παράρτημα VI).

 

Βιβλιογραφία

 

  1. Ν.Π. Κυρτάτος, Ναυτικοί Κινητήρες Diesel: Θέματα Σχεδίασης και Λειτουργίας.