ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOME1130
  • Εξάμηνο σπουδών: 5ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΓY1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 3
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA193/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Μ. Πούλου


Περιεχόμενο Μαθήματος


Πιθανότητες: Η έννοια της πιθανότητας και νόμοι αυτής. Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές αυτών. Βασικά μοντέλα κατανομής πιθανότητας. Παράμετροι κατανομών. Ροπογεννήτριες και χαρακτηριστικές συναρτήσεις. Πράξεις μεταξύ τυχαίων μεταβλητών. Κατανομές συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Οριακά Θεωρήματα. Εισαγωγή στις στοχαστικές διαδικασίες. Στατιστική: Περιγραφική στατιστική. Εκτιμήτριες και κριτήρια αυτών. Μέθοδοι εκτίμησης κατά σημείο. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων. Ανάλυση παλινδρόμησης. Εφαρμογές στη θαλάσσια τεχνολογία: Εισαγωγή στις στοχαστικές διαδικασίες. Στοχαστικός χαρακτήρας ανεμογενών θαλάσσιων κυματισμών. Φάσματα και φασματικές ροπές. Κανονικές στοχαστικές διαδικασίες. Οι θαλάσσιοι κυματισμοί ως κανονικό στοχαστικό πεδίο. Φασματικές κυματικές παράμετροι.


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎