ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΟΙΟΥ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΟΙΟΥ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOΜΕ1350
  • Εξάμηνο σπουδών: 8ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 5(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 6
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA202/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Θ. Γεροστάθης


Περιεχόμενο Μαθήματος


Απλοί αρμονικοί κυματισμοί. Γραμμική θεωρία. Εξίσωση διασποράς. Ενέργεια κυματισμών. Κυματισμοί πλοίου. Τυχαίοι θαλάσσιοι κυματισμοί. Στοχαστική περιγραφή θαλάσσιων κυματισμών. Φάσμα ενέργειας θαλάσσιων κυματισμών. Φασματικές παράμετροι και εκτίμησή τους. Αποκρίσεις πλοίου σε αρμονικούς κυματισμούς. Εξισώσεις κίνησης στο πεδίο συχνοτήτων. Τα προβλήματα περίθλασης και ακτινοβολίας. Υδροδυναμικές φορτίσεις. Πρόσθετη μάζα και απόσβεση. Δυνάμεις και ροπές διέγερσης από το κύμα. Συντελεστές απόκρισης. Πλοίο με πρόσω ταχύτητα σε πεδίο αρμονικού κυματισμού. Η θεωρία λωρίδων για υπολογισμό των κινήσεων λεπτόγραμμου πλοίου σε κυματισμούς. Αποκρίσεις πλοίου σε τυχαίους θαλάσσιους κυματισμούς. Δοκιμές συμπεριφοράς πλοίου σε κυματισμούς. Το πρόβλημα εισόδου-εξόδου. Φάσματα και στατιστικά μεγέθη αποκρίσεων. Τυχαία συμβάντα (σφυρόκρουση, διαβροχή καταστρώματος). Επίδραση των κινήσεων του πλοίου σε επιβάτες και πλήρωμα. Κριτήρια υδροδυναμικής συμπεριφοράς σε κυματισμούς. Επίδραση της μορφής της γάστρας στη δυναμική συμπεριφορά σε κυματισμούς. Πηδαλιουχία πλοίου. Εξισώσεις κίνησης. Ευστάθεια κίνησης. Υδροδυναμικές παράγωγοι γάστρας και πηδαλίου. Εξισώσεις κίνησης στο οριζόντιο επίπεδο. Εξίσωση Nomoto. Πηδαλιουχία πλοίου σε ήρεμη θάλασσα. Δοκιμές πηδαλιουχίας.


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎