ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
  • Κωδικός μαθήματος: ΝAOME1372
  • Εξάμηνο σπουδών: 10ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2
  • Μονάδες ECTS: 30
  • Σύνδεσμος στο eclass: http://www.na.uniwa.gr/diploma_thesis/
  • Διδάσκοντες καθηγητές:


Περιεχόμενο Μαθήματος


Η Διπλωματική Εργασία εκπονείται ατομικά και συνιστά μια αυτοτελή επιστημονική και συστηματική προσέγγιση για την ανάλυση ενός θέματος, στηρίζεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία ή/και έρευνα. Παράλληλα, ο φοιτητής αξιοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Για την παρακολούθηση και εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών τριμελής επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ και δύο μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων με συναφή επιστημονική ειδικότητα. Το περιεχόμενο της Διπλωματικής Εργασίας διαμορφώνεται ανάλογα με το υπό μελέτη θέμα ειδίκευσης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα βασικά στάδια για την επιτυχή ολοκλήρωσή της: ⦁ Ανάλυση και κατανόηση του υπό μελέτη θέματος ειδίκευσης. ⦁ Κριτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. ⦁ Οργάνωση και σχεδιασμός ερευνητικού πλάνου και των απαιτούμενων βημάτων για την ολοκλήρωση του θέματος. ⦁ Τεχνική και θεωρητική τεκμηρίωση της μεθοδολογίας επίλυσης. ⦁ Ολοκλήρωση των απαιτούμενων βημάτων σύμφωνα με την επιλεχθείσα προσέγγιση επίλυσης. ⦁ Ανάλυση των αποτελεσμάτων και διεξαγωγή των αντίστοιχων συμπερασμάτων. ⦁ Δημόσια υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας ενώπιον της τριμελούς επιτροπής.


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎