ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤAΣ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤAΣ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOME1232
  • Εξάμηνο σπουδών: 5ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΕΥ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 4
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA213/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Σ. Χιονόπουλος


Περιεχόμενο Μαθήματος


Εισαγωγικές έννοιες μεταφοράς θερμότητας, θερμοφυσικές ιδιότητες της ύλης, θερμική αγωγιμότητα, μηχανισμοί μετάδοσης θερμότητας. Αγωγή, νόμος Fourier, θερμική αντίσταση, μονοδιάστατη αγωγή σε απλό και σύνθετο επίπεδο τοίχωμα, σε απλό και σύνθετο κυλινδρικό σώμα, σε απλό και σύνθετο σφαιρικό σώμα, ισοδύναμο θερμικό κύκλωμα, κρίσιμο πάχος μόνωσης, βέλτιστο πάχος μόνωσης. Αναφορά σε θέματα αγωγής στις δύο και τρεις διαστάσεις. Συντελεστής μορφής σε προβλήματα μόνιμης αγωγής. Συνδυασμένη μετάδοση θερμότητας, εκτεταμένες επιφάνειες και πτερύγια (fins), παράμετροι απόδοσης πτερυγίων. Εισαγωγή στη μη-μόνιμη (μεταβατική) αγωγή θερμότητας. Συναγωγή, εξαναγκασμένη και φυσική. Υδραυλικά και θερμικά αναπτυσσόμενη και πλήρως ανεπτυγμένη ροή. Οριακό στρώμα ταχύτητας και θερμοκρασίας, στρωτή και τυρβώδης ροή, αριθμοί Reynolds, Prandtl, Nusselt. Εξαναγκασμένη εξωτερική συναγωγή πάνω από επίπεδη επιφάνεια, γύρω από κύλινδρο και σφαίρα, εγκάρσια σε δέσμες σωλήνων. Εξαναγκασμένη εσωτερική στο εσωτερικό αγωγών. Φυσική συναγωγή γύρω από σώμα, αριθμός Grashof. Συνδυασμένη φυσική και εξαναγκασμένη συναγωγή. Ακτινοβολία, μέλαν σώμα, νόμος Plank, νόμος Stefan-Boltzmann, νόμος μετατόπισης Wien, νόμος Kirchhoff, ιδιότητες ακτινοβολίας φυσικών επιφανειών, συντελεστές εκπομπής, απορρόφησης, ανάκλασης, διαπερατότητας, φαιό σώμα, συναλλαγή θερμότητας με ακτινοβολία, συντελεστής θέασης επιφάνειας. Εναλλάκτες θερμότητας, ταξινόμηση, κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, κριτήρια επιλογής, συντελεστής ρύπανσης, πτώση πίεσης, μέση λογαριθμική θερμοκρασιακή διαφορά (LMTD).Υπολογισμός γεωμετρίας εναλλάκτη για δεδομένες επιδόσεις (πρόβλημα sizing). Υπολογισμός επιδόσεων εναλλάκτη για δεδομένη γεωμετρία (πρόβλημα rating). Μέθοδος LMTD. Μέθοδος ΝΤU.


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎