ΨΥΞΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ


Γενικά στοιχείαΠεριεχόμενο Μαθήματος


Ψύξη: Εισαγωγή, ορισμός και είδη ψύξης και κλιματισμού, εφαρμογές στη Ναυτική Μηχανολογία, είδη ψυκτικών μηχανών, Θερμοδυναμική των ψυκτικών κύκλων, αντίστροφοι κύκλοι Rankine, Brayton. Θεωρητικοί και πραγματικοί ψυκτικοί κύκλοι συμπίεσης ατμών, ισεντροπικός βαθμός απόδοσης συμπιεστή, κύκλοι με υπερθέρμανση ατμών ψυκτικού και υπόψυξη συμπυκνώματος, Υπολογισμός και βελτίωση του συντελεστή συμπεριφοράς, COP. Διβάβμια και πολυβάθμια συστήματα ψύξης. Αντλία θερμότητας σε λειτουργία ψύξης και θέρμανσης. Στοιχεία ψυκτικών εγκαταστάσεων: συμπιεστές εμβολοφόροι, περιστρεφομένου τυμπάνου, κοχλιόμορφοι και φυγοκεντρικοί, συμπυκνωτές αερόψυκτοι και υδρόψυκτοι, ατμοποιητές, στραγγαλιστικές διατάξεις, συστήματα ελέγχου, ρύθμισης και προστασίας ψυκτικών εγκαταστάσεων. Μεθοδολογία υπολογισμών συστημάτων ψύξεως. Ψυκτικά συγκροτήματα απορρόφησης, Η2Ο/ LiBr και ΝΗ3/Η2Ο, περιβαλλοντικές επιπτώσεις εργαζόμενων ψυκτικών μέσων. Δυναμικό εξάντλησης του όζοντος (ODP), Δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP). Αναφορά σε κύκλους υγροποίησης αέρα υψηλής–χαμηλής πιέσεως – κρυογονικά αέρια. Εφαρμογές ψύξης και εγκαταστάσεις τριπαραγωγής ενέργειας σε πλοία. Μέθοδοι ψύξης για υγροποίηση/επανυγροποίηση στη θαλάσσια μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).
Κλιματισμός: Ψυχρομετρία, ψυχρομετρικό διάγραμμα, ψυχρομετρικές μεταβολές, αισθητό και λανθάνον φορτίο, το πρόβλημα του κλιματισμού. Θερμική άνεση, απαιτούμενος αερισμός, συνθήκες σχεδιασμού εσωτερικού χώρου και εξωτερικού περιβάλλοντος, είδη φορτίων, θερμική αδράνεια, φαινόμενα χρονικής υστέρησης. Υπολογισμός θερμικών και ψυκτικών φορτίων. Γενική παρουσίαση συστήματος κλιματισμού μέσω βρόχων. Μηχανολογικός εξοπλισμός συστημάτων κλιματισμού. Είδη συστημάτων κλιματισμού. Επίλυση συστημάτων κλιματισμού στο ψυχρομετρικό διάγραμμα. Υπολογισμός και σχεδίαση συγκροτημάτων κλιματισμού. Λειτουργία σε μερικά φορτία, εκτίμηση ενεργειακής κατανάλωσης. Αναφορά σε συστήματα αυτομάτου ελέγχου, ρύθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας εγκαταστάσεων κλιματισμού. Εφαρμογές κλιματισμού σε πλοία και γενικότερα σε ναυπηγικές κατασκευές.
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Θερμοδυναμική (ΝΑΟΜΕ 1217).


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎