ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΟΙΟΥ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΟΙΟΥ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOME1334
  • Εξάμηνο σπουδών: 6ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 5(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 6
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA243/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Κ. Πολίτης


Περιεχόμενο Μαθήματος


Γενικά περί Μελέτης Πλοίου: Στόχοι της Μελέτης Πλοίου. Απαιτήσεις πλοιοκτήτη. Προδιαγραφές σχεδίασης. Φάσεις της Μελέτης Πλοίου. Προμελέτη Πλοίου: Προκαταρκτική εκτίμηση κυρίων διαστάσεων και συντελεστών μορφής. Προκαταρκτική εκτίμηση ισχύος πρόωσης. Προϋπολογισμός ομάδων βαρών. Εξίσωση εκτοπίσματος. Έλεγχος εκτοπίσματος. Έλεγχος χωρητικότητας κυτών. Προκαταρκτικός έλεγχος ευστάθειας και διαγωγής. Βασικοί κανονισμοί ευστάθειας του IMO. Έλεγχος κανονισμών Γραμμής Φόρτωσης. Υπολογισμός ύψους εξάλλων. Προκαταρκτική εκτίμηση κόστους κατασκευής. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι σπουδαστές εκπονούν εργασία, ανά ομάδες των δύο το πολύ ατόμων, με θέμα «Προκαταρκτική εκτίμηση κυρίων διαστάσεων πλοίου και έλεγχος εκτοπίσματος». Σε κάθε ομάδα δίδεται διαφορετικός τύπος πλοίου.
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Υδροστατική και Ευστάθεια Πλοίου (ΝΑΟΜΕ 1318).


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎