ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOME1337
  • Εξάμηνο σπουδών: 6ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2(Θ), 2(E)2
  • Μονάδες ECTS: 5
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA238/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Δ. Παγώνης , Γ. Κομποχόλης


Περιεχόμενο Μαθήματος


Γενική τοπολογία ηλεκτρικών δικτύων πλοίων/ηλεκτρολογικά διαγράμματα πλοίων. Κύρια χαρακτηριστικά ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πλοίων (εκτίμηση φορτίου, ηλεκτρικός ισολογισμός, επιλογή καλωδίων, εκτιμώμενη πτώση τάσης, μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο, αναφορά στην υπάρχουσα νομοθεσία). Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα (επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό, κανόνες προστασίας, μέτρα προστασίας ηλεκτρικών δικτύων/ηλεκτρικών συσκευών). Εισαγωγή στην ηλεκτρική πρόωση. Στοιχεία ηλεκτρονικών ισχύος (λειτουργία ημιαγωγικών διακοπτών, εφαρμογές ημιαγωγικών διακοπτών σε διατάξεις ηλεκτρονικών ισχύος-ανορθωτές, αντιστροφείς, κυκλομετατροπείς). Γενική τοπολογία εγκαταστάσεων ηλεκτρικής πρόωσης. Θεμελιώδεις έννοιες τηλεπικοινωνιών.Παγκόσμια συστήματα δορυφορικού προσδιορισμού θέσεως (GNSS). Ηλεκτρονικά μέσα ναυσιπλοΐας (ECDIS, ραντάρ, σύστημα αυτόματης αναγνώρισης-AIS κ.α.). Παγκόσμιο ναυτιλιακό σύστημα κινδύνου και ασφαλείας (GMDSS), συστήματα εκπομπής και λήψης μηνυμάτων ασφαλείας και κινδύνου που συναντώνται στα πλοία. Απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορά στον τηλεπικοινωνιακό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό των πλοίων. Τυπική εγκατάσταση εξοπλισμού ναυσιπλοΐας και τηλεπικοινωνιών σε ποντοπόρο πλοίο (τοπολογία, βασική διασύνδεση των επιμέρους στοιχείων).
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές (ΝΑΟΜΕ 1221).


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎