ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
  • Κωδικός μαθήματος: ΝΑΟΜΕ1340
  • Εξάμηνο σπουδών: 7ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 5
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA233/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Σ. Χιονόπουλος


Περιεχόμενο Μαθήματος


Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών ναυπήγησης. Έλεγχος υλικών κατασκευής. Κόπωση κατασκευών. Προετοιμασία ελασμάτων. Προετοιμασία τεμαχίων για την κατασκευή τομέων. Μέθοδοι σύνδεσης τομέων στην ανέγερση επί ναυπηγικής κλίνης και μόνιμης δεξαμενής. Ευθυγράμμιση κατασκευής. Γενικά θέματα ποιοτικού ελέγχου παραγωγής πλοίου. Εξοπλισμός πλοίου. Προετοιμασία καθέλκυσης, φάσεις καθέλκυσης. Δοκιμές παραλαβής πλοίου. Επί δεδομένων στοιχείων πλοίου (κατασκευαστικά σχέδια-αποτελέσματα δοκιμών) εκπονούνται ασκήσεις που περιλαμβάνουν: (i) Έλεγχο συμμόρφωσης προς συμφωνηθείσες τεχνικές προδιαγραφές. (ii) Υπολογισμό βάρους μεταλλικής κατασκευής τομέων. (iii) Υπολογισμός κόπωσης χαμηλής - υψηλής συχνότητας. (iv) Αξιολόγηση αποτελεσμάτων δοκιμών παραλαβής (ταχύτητα-κατανάλωση-ταλαντώσεις).


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎