ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOME1351
  • Εξάμηνο σπουδών: 8ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 5(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 6
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA191/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Θ. Μαζαράκος


Περιεχόμενο Μαθήματος


Κατηγορίες θαλάσσιων κατασκευών (Jackup, πλωτές ημιβυθιζόμενες εξέδρες, TLP-Τension Leg Platforms)). Περιγραφή συνθηκών περιβάλλοντος (άνεμος, ρεύματα, θαλάσσιοι κυματισμοί). Αναλυτικές θεωρίες θαλάσσιων κυματισμών. Υπέρθεση κυματισμών και θαλάσσιου ρεύματος ή ωκεάνιου ρεύματος ή μικρής πρόσω ταχύτητας. Φορτίσεις σε θαλάσσιες κατασκευές μικρών και μεγάλων διαστάσεων. Τύπος του Morison. Μέθοδοι για την ισοδύναμη γραμμικοποίηση των μη γραμμικών δυνάμεων αντίστασης. Προβλήματα περίθλασης και ακτινοβολίας για τον υπολογισμό των φορτίσεων σε κατασκευές μεγάλων διαστάσεων. Στοιχεία σχεδίασης ναυπηγικών κατασκευών. Ανάλυση φορτίσεων και ειδικές κατασκευαστικές μελέτες, ειδικές εφαρμογές σχεδίασης, ειδικά στοιχεία υπολογισμών. Αριθμητικές λύσεις και προσεγγιστικές μέθοδοι επίλυσης. Παραδείγματα. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές εκπονούν εργαστηριακή άσκηση, σε ομάδες, με θέμα «Πειράματα σε πλωτές παράκτιες κατασκευές υπό κλίμακα», στην πειραματική δεξαμενή του τμήματος και παραδίδουν εργασία-τεχνική έκθεση που περιγράφει και αναλύει τη διάταξη και τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από αυτή.


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎