ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ


Γενικά στοιχεία


  • Τίτλος: ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ
  • Κωδικός μαθήματος: NAOME1352
  • Εξάμηνο σπουδών: 9ο
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό - ΜΕ1
  • Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4(Θ)2
  • Μονάδες ECTS: 6
  • Σύνδεσμος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA244/
  • Διδάσκοντες καθηγητές: Κ. Πολίτης


Περιεχόμενο Μαθήματος


Παράγοντες εκλογής κυρίων διαστάσεων και συντελεστών μορφής πλοίου (εμβάθυνση). Μορφή του σκάφους: Κατανομή εκτοπίσματος, συστηματικές σειρές, μορφή ισάλων, μορφή νομέων, τύποι και διαμόρφωση πλώρης και πρύμνης. Εισαγωγή στη βέλτιστη σχεδίαση πλοίου: Παραμετρική γεωμετρική σχεδίαση, μέθοδοι βελτιστοποίησης, πολυκριτηριακή ανάλυση, περιορισμοί, διαγράμματα Pareto. Εφαρμογές βέλτιστης σχεδίασης. Διεθνείς Συμβάσεις (Δ.Σ.) και κανονισμοί. Δ.Σ. SOLAS: Κανονισμοί ευστάθειας, σωστικών μέσων, πυρασφάλειας. Δ.Σ. MARPOL: Παράρτημα I, κανονισμοί για την αποφυγή της θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή. Δ.Σ. Καταμέτρησης Πλοίων. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές αναλαμβάνουν, σε ομάδες των δύο το πολύ ατόμων, να μελετήσουν και να παρουσιάσουν ερευνητική εργασία που αναφέρεται σε θέματα βέλτιστης σχεδίασης πλοίου. Επίσης, εκπονούν εργασίες που αφορούν τα σωστικά μέσα και την καταμέτρηση του πλοίου.
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Μελέτη Πλοίου (ΝΑΟΜΕ 1334).


Περίγραμμα μαθήματος
  1. ΜΓΥ = Μάθημα Γενικού Υποβάθρου, ΜΕΥ = Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου, ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας.↩︎

  2. Θ = Ώρες θεωρίας, Ε = Ώρες εργαστηρίου.↩︎